BANTAYOG-WIKA
Timpalak sa Disenyo

Deskripsiyon

Ang Bantayog-Wika ay isang pagdadambana sa isang di-materyal na pamanang pangkultura (intangible cultural heritage) ng bansa dahil sa mahalaga nitong papel sa pagbuo at pagpapatibay ng pambansang identidad. Hindi lamang ito sumasalamin sa yaman ng mga wika kundi kakikitahan din ng mga kaalamang pangkultura ng pamayanang kinapapalooban nila. Sa ganitong paraan, lalalim ang tangkilik at pagpapahalaga ng mga Filipino sa yamang nakapaloob sa kanilang mga katutubong wika.

Mula ang salitang bantayog sa pinagsámang bantay at matayog, na nangangahulugan sa mataas na estrukturang itinayô bilang parangal sa isang makabuluhang tao o pangyayari. Mayroong higit 100 wika ang iba’t ibang pangkating etnolingguwistiko bukod sa wikang pambansa, ang Filipino, at may walong pangunahing wika (Bikol, Ilokano, Hiligaynon, Kapampangan, Pangasinan, Sebwano, Mëranaw, at Warray). Nilalayon ng Bantayog-Wika na makalikha sa hinaharap ng mga monumento para sa lahat ng mga katutubong wika ng Filipinas. Bawat bantayog ay katatagpuan ng mga katutubong katangian ng sinasagisag na kultura.

Mga Tuntunin
1. Kalahok

1.1. Maaaring sumali sa timpalak ang lahat ng mamamayang Filipino, maliban sa mga empleado ng KWF at kanilang mga kaanak
1.2. Ang bawat kalahok ay maaaring magpasa ng isang lahok lamang.
1.3. Ang ipinásang lahok ay kinakailangang malaya mula sa karapatan ng ikatlong partido. Ang KWF ay labas sa anumang uri ng pananagutan sa kaso ng litigasyon o pagtatalo na maaaring malikha ng pagsuway sa kontratang ito.
1.4. Ang disenyador ng mapipiling disenyo ay tatanggap ng halagang PHP80,000.00 na babawasan ng kaukulang buwis.

2. Lokasyon

2.1. Ang magwawaging likha ay itatanghal sa mga tukoy na lugar sa iba’t ibang bahagi ng bansa, na mayroong pag-aproba ng KWF at ng pamahalaang lokal sa lugar na pagtatayuan.

3. Kahingian sa Disenyo

3.1. Ang lahok ay dapat orihinal at hindi pa naililimbag, hindi pa napili o ginawaran ng anumang premyo sa mga timpalak, at hindi reproduksiyon ng ibang gawa na nailabas na o ginagawa pa lámang.
3.2. Ang disenyo ay may pangkalahatang motiff na pangwika (gamit ang baybaying W) na maaaring lapatan ng katutubong disenyo ng kultura ng wika.
3.3. Ang disenyo ay kailangang isaalang-alang ang sumusunod na kahingian:

3.3.1. May taas na anim na talampakan (6 ft) o higit pa ang bantayog

3.3.2. May espasyo para sa deskripsiyon ng wika, panitikan, kasaysayan, o katulad ng lugar, na maaaring hitsurang mesa o lectern.
3.3.3. Ang materyales na maaaring gamitin sa bantayog ay kailangang tumatagal nang mahabang panahon gaya ng marmol, bakal, o katulad.

4. Pagsusumite ng Lahok

4.1. Ang mga lahok na ipapása ay kailangang iprisenta sa anyong modelo o nasa prototype scale. Ang modelo o protype ay dapat gawa sa matibay na materyales na pinili ng manlilikha upang maitanghal ito sa publiko. Ang súkat ay hindi lalagpas sa 60 sm (23.62 pulgada) at di kukulangin sa 15 sm. (5.91 pulgada), sa lahat ng dimensiyon nito.
4.2. Kasama ng modelo ang paliwanag hinggil sa mga elemento, teknikal na aspekto, at iba pa upang mas maintindihan ang kabuuang kahulugan ng gawa.
4.3. Ang paliwanag ay isusumite sa anyong PDF na nasa CD/DCD at maaaring lakipan ng mga reproduksiyong online, retrato (JPG), dibuho (na nasa PDF o A4).

5. Dokumentasyon

5.1. Maaaring kumuha ng pormularyo ng paglahok sa kwf.gov.ph. Ang lahat ng mga pisikal na lahok ay kailangang isumite sa KWF.
5.2. Kailangang isama sa ipapasang lahok ang buong pangalan ng manlilikha kasama ang pamagat ng timpalak na Bantayog ng Wika.
5.3. Ang sumusunod ay dapat ipása: Kompletong Pormularyo ng Paglahok kalakip ang mga tuntunin ng timpalak, kasama ang naka-zipfile na kopya ng ID o passport, resumé na nasa A4, limang (5) retrato na naka-PDF o JPG ng mga naunang nagawang eskultura, at dokumentasyon na nakasaad sa numero 4.2 hinggil sa mungkahing proyekto, modelo at paliwanag.
5.4. Kung magkakaroon ng problema sa pagpapadala ng file, maaari itong ipadala sa: komisyonsawikangfilipino@gmail.com
5.5. Ang aktuwal na proyekto (modelo ng eskultura) ay ipadadala sa:

Lupon sa Bantayog ng Wika
Komisyon sa Wikang Filipino
Gusaling Watson, 1610 Kalye J. P. Laurel
Malacañang Complex, San Miguel,
Lungsod Maynila

5.6. Sasagutin ng bawat kalahok ang gastos sa paglahok. Hindi responsable ang KWF sa anumang sira o pagkawala na maaaring maidulot sa pagpapadala nito.

6. Pagtanggap ng Lahok

6.1. Ang huling araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 28 PEBRERO 2017
6.2. Ang mga napiling lahok ay magiging pag-aari ng KWF, at isinesuguro ang indibidwal na karapatan ng manlilikha at ang kaniyang gawa sa ilalim ng batas.
6.3. Ang mga di-napiling lahok ay maaaring makuha ng mga manlilikha o awtorisadong kinatawan sa loob ng tatlumpung (30) araw sa tanggapan ng KWF matapos ang pag-anunsiyo ng pasiya ng Lupon ng Inampalan
6.4. Ang KWF ay may karapatang ipalaganap ang publikasyon at eksibisyon ng lahat ng mga lahok. Mayroon din itong karapatan sa reproduksiyon upang tuluyang maipakalat ang timpalak sa pinakamahusay na paraan.