Gabay ng Mamamayan
(Citizen’s Charter)

Mensahe

Matapat ang Komisyon sa Wikang Filipino sa simulain nitóng paunlarin at palaganapin ang Filipino bilang wikang pambansa, habang isinasaalang-alang ang mga katutubong wika sa Filipinas.

Maaasahan ninyo na ang ganitong tindig ay titindi pa sa mga susunod na taon sapagkat seryoso ang KWF na bumangon at kamtin muli ang dating maringal at makulay na kasaysayan.

Ang pagpapaunlad ng Filipino ay gaya rin ng limang tinapay at dalawang isda na dumami nang dumami sa iba’t ibang paraan hanggang makapagpakain ng mahigit limang libong tao. Ang pagpapakain ay maiisip na isang ilusyon sa panig ng mga tao na hindi nananalig sa Filipino; ngunit sa kabilang panig ay maihahakang isang katotohanan kung iisipin na ang mulitiplikasyon ng pagkain ay hindi ginawang himala ng isang tao bagkus ay ginawa sa pamamagitan ng bayanihan.

Ngunit taliwas sa Biblikong salaysay, ang Filipino ay patuloy na nagsisilang ng bagong kabaguhan tuwing ginagamit ng publiko. Gamitin ang Filipino at isulat sa aklat ay manganganak ito ng bagong diwain para maging karunungan ng iba pang tao. Magsalita ang mga tao sa wikang Filipino ay magpapalipat-lipat ang mga salita, hindi lamang ngayong sandali bagkus hanggang sa mga susunod na salinlahi. Tapatan ng iba pang imahen ang wikang Filipino at maglalakad na ibang nilalang ang wika para tumawid sa himpapawid
at abutin ang ibayong lupalop.

Nagaganap ang tagumpay ng Filipino sapagkat naniniwala ang KWF sa kakayahan ng pambansang wika para pagbukbulurin ang mga tao. Naniniwala ang KWF na ang Filipino ay makatutulong para maipundar ang makabuluhang kapayapaan. Naniniwala rin ang KWF na ang Filipino ay makapagpapabilis ng ekonomikong kaunlaran nang may pagtutuon sa panlipunang katarungan at pagkakapantaypantay. Naniniwala pa ang KWF na ang wikang Filipino ay isang epektibong paraan upang hikayatin ang mga mamamayan na makilahok sa pambansang pagkilos na ganap na magpipinid sa mga pinto ng katiwalian at kabulukan.

Sapagkat ang Filipino ang wikang pambansa, asahan ninyo na ang wikang ito ay hindi mananatiling nasa dulong priyoridad ng pamahalaan. Lilikha ng iba pang malikhaing paraan ang KWF upang ang wikang Filipino ay mapansin sa iba’t ibang larang, nang sa gayon ay hindi lamang ito maging paningit tuwing Buwan ng Wikang Pambansa bagkus gamitin nang episyente at elegante nang makapagsilbi sa mga mamamayan, at lumawak pa ang saklaw hanggang abutin ang internasyonal na estado, para sa iba pang Filipino sa iba pang dako ng mundo.

VIRGILIO S. ALMARIO, National Artist
Tagapangulo

Bisyon:

“Wikang Filipino, Wika ng Dangal at Kaunlaran”

Misyon

Itaguyod ang patuloy na pag-unlad at paggamit ng Filipino bílang WIkang Pambansa hábang pinapangalagaan ang mga wikang katutubo ng Filipinas tungo sa pagkakaunawaan, pagkakaisa, at kaunlaran ng sambayanang Filipino.

Mandato

Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay nilikha upang magsagawa, mag-ugnay, at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preserbasyon ng Filipino at ng iba pang mga wika sa Filipinas. Batas Republika Blg. 7104 Batas na lumikha sa Komisyon sa Wikang Filipino, nagtatakda ng mga kapangyarihan nito, mga tungkulin at mga gawain, naglalaan ng gugulin ukol dito at para sa iba pang mga layunin.

Panata sa Tungkulin

Kami, ang Kalupunan ng mga Komisyoner at ang lahat ng kawani ng Komisyon sa Wikang Filipino, ay mahigpit na nagtataya sa bukás, magalang, at responsableng serbisyo publiko sa pamamagitan ng sumusunod:

1. Pagtitiyak na isinasakatuparan nang nararapat ang mandato ng ahensiya, alinsunod sa itinatadhana ng Konstitusyong1987 at Batas Republika Blg. 7104;

2. Pagtataguyod ng preserbasyon at pagpapaunlad ng Filipino at iba pang wika sa Filipinas na magagamit sa modernong panahon sa iba’t ibang dominyo ng kapangyarihan;

3. Paghahanda at paglalaan ng mga kinakailangang pamamaraan kung hindi man kasangkapan para sa lahatng akademikong institusyon at siyang magpapalakas sa pagtuturo ng Filipino;

4. Pagsasanay at pagtuturo sa tumpak na paggamit ng Filipino sa lahat ng transaksiyon, komunikasyon, at korespondensiya sa mga ahensiya, kawanihan, instrumentalidad, at ibang sangay ng pamahalaan;

5. Pagbibigay ng kapangyarihan sa mga kalahok at espesyalista sa wika at iba pang lárang upang makapagambag sa kolektibong gawain hinggil sa pagpapayabong ng Filipino at iba pang wika sa Filipinas.

Sisikapin din namin na hikayatin ang sambayanang Filipino na tumulong sa patuloy na modernisasyon ng wikang Filipino, at hindi kami iiwas, ni tatalikod, sa aming sinimulang gawain para sa mabuting serbisyo publiko. Gagawin namin ito nang may mataas na pagpapamahal sa aming kapuwa at sa aming bansa.

Mga Serbisyo

Silid-Aklatan

Ang silid-aklatan ng KWF ay bukas  sa publiko mula 8:00nu-5:00nh.

 

Pagpapasalin

PROSEO BAYAD SA SERBISYO PORMULARYO HABA NG PAGPROSESO In-CHARGE NA KAWANI
I-file ang pormularyo ng kahilingan sa Records Section Kahilingan sa Pagsasalin 5 minuto A.E. Oblepias
Ipadala ang pormularyo sa Sangay ng Salin 2 minuto M. Trinidad
Iaatas ang pagsasalin sa partikular na empleado 2 minuto B. Mendillo
Isinalin na ang dokumento Kalahati hanggang 2 araw Empleadong inatasang magsalin
Isusumite ang naisaling dokumento sa Tanggapan ng Direktor Heneral para sa kaniyang pagsusuri, pag-aproba at paglalagay ng inisyals 15 minuto Direktor Heneral
Isusumite ang dokumento sa tanggapan ng Tagapangulo para sa kaniyang lagda 10 minuto C.V. Valderama
Ibigay ang naisaling dokumento sa nagpasalin Sangay ng Salin

 

Pormularyo sa Kahilingan sa Pagsasalin

Pormularyo ng Reklamo Pagsasalin

Pormularyo sa Komentary0

Pomularyo sa Puna at/o Mungkahi

Mekanismo para sa Pagbibigay ng Komento o Suhestiyon

  • Mangyaring ipaalam sa amin kung paano namin kayo higit na matutulungan o kung paano namin higit na mapabubuti ang aming serbisyo sa pamamagitan ng sumusunod:
  • Punan ang pormularyo para sa komento o feedback. Ipadala ang inyong komento o feedback sa pamamagitan ng email ([email protected]).
  • Kausapin ang opisyal para sa kasalukuyang araw.
  • Kung hindi kayo nasiyahan sa aming serbisyo, kaagad na pag- uukulan ng pansin ng opisyal para sa kasalukuyang araw ang inyong nakasulat na reklamo.

Maraming salamat sa inyong tulong upang higit naming mapabuti ang aming serbisyo para sa inyo.

Tanggapan ng Tagapangulo
Virgilio S. Almario, NA

Purificacion G. Delima
Full-time Komisyoner

Lorna E. Flores
Full-time Komisyoner

Roberto T. Añonuevo
Direktor Heneral

Benjamin M. Mendillo Jr.
Puno, Sangay ng Salin

Sheilee B. Vega
Puno, Sangay ng Salita at Gramatika

Lourdes Z. Hinampas
OIC, Sangay ng Literatura at Araling Kultural

John Enrico C. Torralba
Sangay ng Edukasyon at Networking

Julio A. Ramos
Puno, Sangay ng Pangasiwaan at Pananalapi

Bernadeth M. Mequila
Yunit ng Pagtutuos

Salvador L. Sagadal
Yunit ng Badyet

Liwayway M. Rivera
Yunit ng Suplay

Angelo S. Angelo
Yunit Pantauhan

Lorna Lynn L. Wenceslao
Yunit ng Cash

Agrifina E. Oblepias
Yunit ng Sinupan

Lourdelene N. Diaz
Aklatan