Ang Gawad Julian Cruz Balmaseda ay ang pinakamataas na pagkilala na handog ng KWF para sa natatanging tesis at disertasyon sa agham, matematika, agham panlipunan gamit ang wikang Filipino.

Layunin nito na hikayatin at palaganapin, sa pamamagitan ng sistemang mga insentibo, ang mga grant at gawad,  ang pagsusulat at publikasyon-sa Filipino at ibang mga wikang Filipinas-ng mga akdang orihinal, kabilang ang mga teksbuk at sangguniang materyales sa ibat-ibang disiplina.

Mga Tuntunin

Ang gawad ay bukas sa lahat maliban sa mga empleado ng KWF at kanilang mga kaanak.

Ang ilalahok na tesis at/odisertasyon ay naipasa sa mga taong 2017 at 2018.
Kinakailangan itong isulat bilang kahingian sa mga kursong may kaugnayan sa agham, matematika,  agham panlipunan at sa iba pang kaugnay sa larang.

Kailangang nasusulat sa Filipino and lahok, orihinal, hindi pa nailathala at hindi rin salin sa ibang wika.

Marapat na gamitin ang KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat (MMP) bilang format sa pagsulat ng tababa, talasanggunian, at iba pa.

Ang lahok ay kailangang isumite nang apat (4) na kopyang makinilyado o kompiyuterisado (hardcopy) at nakalagay sa isang cpmaq disc (CD). May lakip na curriculum vitae,  pormularyo ng paglahok at rekomendasyon mula sa dalawang (2) propesor. Ang apat (4) na hardcopy, CD, curriculum vitae, pormularyo ng paglahok at rekomendasyon ay nakalagay sa expanding brown envelope na may pangalan at adres ng kalahok. Ipadadala ang mga lahok sa:

Lupon sa Gawad Julian Cruz Balmaseda
2/P Gusaling Watson 1610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Maynila 1005

Makatatanggap ng halagang Php 100,000 (net) at isang plake ng pagkilala ang magwawagi ng naturang gawad. Lahat ng kopya ng mga lahok, nanalo man o natalo, ay hindi na ibabalik sa mga kalahok at angkin ng KWF ang unang opsiyon na mailathala ang mga nagwaging lahok nang walang royalti sa may-akda.

Ang huling araw ng pagpapasa ng lahok ay Biyernes, 12 Oktubre 2018.

Maaaring tumawag sa telepono blg. (632) 736-2519.