Kalupunan ng Komisyoner

VIRGILIO S. ALMARIO
Tagapangulo
Kinatawan ng Wikang Tagalog

PURIFICACION G. DELIMA, PhD
Fultaym na Komisyoner
Kinatawan ng Wikang Ilokano

LORNA E. FLORES, PhD
Fultaym na Komisyoner
Kinatawan ng Mga Wika sa Katimugang Pamayanang Kultural

ABDON M. BALDE JR.
Kinatawan ng Wikang Bikol

JOHN E. BARRIOS
Kinatawan ng Wikang Hiligaynon

MA. CRISANTA N. FLORES, PhD
Kinatawan ng Wikang Pangasinan

JIMMY B. FONG
Kinatawan ng mga Wika sa Kahilagaang Pamayanang Kultural

JERRY B. GRACIO
Kinatawan ng Wikang Samar-Leyte

HOPE SABANPAN YU
Kinatawan ng Wikang Sebwano

ABRAHAM P. SAKILI
Kinatawan ng mga Wika ng Muslim Mindanao

LUCENA P. SAMSON
Kinatawan ng Wikang Kapampangan

ANNA KATARINA B. RODRIGUEZ
Direktor Heneral

Tanggapan ng Tagapangulo
(632) 733-7260

Tanggapan ng Full-time Komisyoner at Direktor Heneral
(632) 516-0326

Benjamin M. Mendillo Jr. (632) 243-9789
Puno, Sangay ng Salin

Sheilee B. Vega, PhD (632) 243-9855
Puno, Sangay ng Salita at Gramatika

Lourdes Z. Hinampas (632) 708-6972
OIC, Sangay ng Literatura at Araling Kultural

John Enrico C. Torralba (632) 736-2519
Puno, Sangay ng Edukasyon at Networking

Julio A. Ramos (632) 736-2525
Puno, Sangay ng Pangasiwaan at Pananalapi

Bernadeth M. Mequila (632) 243-9838
Yunit ng Akawnting

Salvador L. Sagadal (632) 243-9838
Yunit ng Badyet

Liwayway M. Rivera (632) 736-2525
Yunit ng Suplay

Renan Tranquiel Sabido  (632) 736-2524
Yunit ng Cash

(632) 243-9858
Yunit ng Sinupan

Tanggapan ng COA (632) 736-3835