Ipalalasap sa  17 Setyembre 2021 ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang diwa at himagsik ng “Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog” ng bayaning si Andres Bonifacio.

Tinatawag ang proyekto na Onlayn Talakayan sa mga Babasahín sa Kulturang Filipino at serye ito ng mga libreng sesyon sa pagbása at diskusyon. Layon nitó na magpasigla ng kultura ng pagbabasá at pagbabahagi ng kaalaman sa madla.

Kinakailangan lámang magpatalâ ang mga kalahok sa https://forms.gle/XNyFWEZP7V5PYHdW9. Pipiliin ng KWF ang  30 kalahok para sa nasabing talakayan.

Ipababása sa mga kalahok ang nasabing teksto at pagkakalooban ng gabay ng video na magpapaunlad ng kanilang danas sa pagbása. Matapos nitó ay lalahok sila sa isasagawang talakayan na gagabayan ng mga kawani ng KWF.

Tatanggap ang mga makatatapos ng sesyon ng katibayan ng paglahok.

Si Andres Bonifacio (30 Nobyembre 1863–10 Mayo 1897) ay isa sa mga tagapagtatag ng Katipunan at itinuturing na bayaning intelektuwal.

Ang babasahing sanaysay ni Bonifacio ay hitik sa matalas na pag-unawa sa kasaysayan ng bayan at humihimok sa pagkakaisa ng mga anak ng bayan.

Isa rin sa mahalaga niyang isinulat ang “Ang Pag-ibig sa Tinubuang Bayan,” isang patulang-salin ng El Amor Patrio ni Jose Rizal.

Sa mga nagdaang sesyon, natalakay na ang mga akda ng mga bayaning manunulat na sina Emilio Jacinto (“Pahayag”), Antonio Luna (Mga Impresyon) at Apolinario Mabini (Ang Tunay na Sampung Utos”).

Para sa karagdagang detalye, maaaring magpadala ng email kay Roy Rene S. Cagalingan  sa [email protected]  # # #

*likha ang poster sa tulong ng canva.com.