SELYO NG KAHUSAYAN SA SERBISYO PUBLIKO 2021: bukas na sa mga lahok!  

Ang KWF Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko ay timpalak at parangal para sa mga ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan na sumunod sa implementasyon ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335 o EO 335 at nagpamalas ng kahusayan sa paggamit ng Filipino bilang wika ng serbisyo publiko. Sa taóng 2021, bibigyang tuon ng timpalak ang paggamit ng Filipino sa social media platforms ng mga ahensiya/lokal na yunit ng pamahalaan sa panahon ng pandemya.

Bukás ang timpalak sa lahat ng kagawaran, kawanihan, tanggapan, ahensiya, instrumentaliti, at lokal na yunit ng pamahalaan. Ipadala ang liham sa o bago ang 15 Mayo 2021. Ang mga dokumento o anumang patunay ng paggamit ng wikang Filipino ay tatanggapin hanggang 30 Mayo 2021.

 

Tuntunin

Sa taóng 2021, magbibigay-tuon ang timpalak sa paggamit ng Filipino sa social media platforms ng mga ahensiya/lokal na yunit ng pamahalaan sa panahon ng pandemya.
Tuntunin

1. Bukás ang timpalak sa lahat ng kagawaran, kawanihan, tanggapan, ahensiya, instrumentaliti, at lokal na yunit ng pamahalaan.

2. Magpadala ng liham na nagsasaad ng intensiyong lumahok sa timpalak sa o bago ang 15 Mayo 2021. Ang mga dokumentong binanggit sa pamantayan, video, at/o anumang patunay ng paggamit ng wikang Filipino ay tatanggapin hanggang 15 Mayo 2021.

Ipadala sa email na:

kwf.slak2021@gmail.com

o sa opisina ng KWF sa adres na:

Lupon sa Selyo ng Kahusayan 2021
Komisyon sa Wikang Filipino
Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
1005 San Miguel, Manila

3. Ang mga pruweba ng nagawa (proof of accomplishments) ay maaaring isumite sa pamamagitan ng mga uploaded na video at larawan na nakasaad sa pamantayan.
4. Makatatanggap ng plake at katibayan ng pagkilala ang mapipipiling ahensiya o lokal na yunit ng pamahalaan.

5. Ang pasiya ng inampalan ay pinal at hindi na mababago.

6. Para sa mga tanong o karagdagang detalye, maaaring tumawag sa Sangay ng Literatura at Araling Kultural at hanapin sina Dr. Miriam P. Cabila (09669052938/mpcabila@kwf.gov.ph) at Gng. Pinky Jane S. Tenmatay (09152864011/pjstenmatay@kwf.gov.ph.

Pamantayan

Unang Antas (Level 1):

1. Nakapagdaos na ng Seminar sa Korespondensiya Opisyal ng KWF.
2. May nabuong Lupon sa Wikang Filipino (LWF).
3. Nása Filipino ang ulong sulat o letterhead.
4. Naisalin sa Filipino o nása Filipino ang misyon at bisyon ng inyong institusyon.
5. Nása Filipino ang ilang proseso at karatula na gagabay sa mga kliyente, online man o limbag.
6. May mga pormularyo para sa mga kliyente na nakasulat sa Filipino.
7. May mga korespondensiya, katulad ng liham, memorandum, at iba pa na nása Filipino.
8. Ginagamit ang Filipino sa mga social media account ng institusyon.
9. Nása Filipino ang mga pabatid, poster, brochure, at mga katulad na materyales, online man o limbag.

Ikalawang Antas (Level 2):

1. Nagawa ang lahat ng nása pamantayan sa unang antas.
2. May mga pormularyo para sa mga kawani na nakasulat sa Filipino.
3. Pinalawig ang pagsasagawa ng SKO sa kanilang ahensiya.
4. Ginagamit ang ulong sulat o letterhead sa kanilang tanggapan.
5. Nakapaskil ang Filipinong Misyon at Bisyon sa lahat ng mandatory post.
6. May nabuong planong aksiyon (action plan).

Ikatlong Antas (Level 3):

1. Nagawa ang lahat ng nása pamantayan sa una at ikalawang antas.
2. May mga press release na nása Filipino;
3. Naisalin sa Filipino o nása Filipino at naipaskil ang Gabay ng Mamamayan (Citizen’s Charter);
4. Nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika.

Ikaapat na Antas (Level 4):

1. Nagawa ang lahat ng mga nása pamantayan sa una hanggang ikatlong antas.
2. Naisalin sa Filipino o nása Filipino ang mga pangalan ng mga tanggapan.
3. Nása Filipino ang mga pangalan ng tanggapan.

Ilang talâ:

1. Kung may mga gawain, proyekto, at dokumento na wala sa nabanggit ay magkakaroon ng karagdagang puntos.
2. Sa ikalimang beses na nagwagi ang lokal na yunit ng pamahalaan o ahensiya ay gagawaran na ito ng KWF Selyo ng Dangal sa Serbisyo Publiko (Seal of Fame).

 

 
Sumali na sa Tula Táyo 2021

Ang Tula Táyo ay isang online na timpalak sa pagsulat ng katutubong tula na itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino para sa Buwan ng Panitikan ng Filipinas. Para sa edisyong 2021, bukás ang timpalak sa mga dalít, diyona, at tanaga na nakasulat sa wikang Filipino pumapaksa sa kasalukuyang danas sa pandemya at tema ng Buwan ng Panitikan 2021.

Mga Tuntunin

1. Ipapaskil ang mga tula—diyona, dalít, o tanaga—sa seksiyon ng mga komento sa nakatalagang poster para sa bawat anyo ng tula. Susundin ang sumusunod na iskedyul para sa pagpapaskil:

 • 1–5 Marso 2021 Dalít
 • 8–14 Marso 2021 Diyona
 • 15–21 Marso 2021 Tanaga

2. Magiging opisyal ang mga lahok kapag ipinaskil ito sa seksiyon ng komento ng partikular na poster para sa anyo na matatagpuan sa page ng Komisyon sa Wikang Filipino.

3. Tatanggap ng mga orihinal na tula na nakasulat sa wikang Filipino. Maaaring gawing tema ang kasalukuyang danas sa pandemya at ang tema ng Buwan ng Panitikan ng Filipinas na “Limandaang Taon ng Pagsulat sa Kalibutang Filipino.”

4. Kikilalanin ang mga nagsipagwagi sa Araw ni Balagtas sa 2 Abril 2021. May nakalaang limandaang piso (PHP500.00) sa sampung magwawagi para sa bawat anyo.

5. Pinal at hindi na mababago ang magiging pasiya ng mga hurado sa timpalak.
DANGAL NG PANITIKAN 2021, bukás na sa mga nominasyon!

Mga Tuntunin

1. Ang Gawad Dangal ng Panitikan ay ang mataas na pagkilála sa naiambag sa panitikang Filipino o lifetime achievement award. Binibigyang-pagpupugay nitó ang natatanging manunulat na nagpakíta ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan sa Filipino at ibá pang wikang panrehiyon o panlalawigan.

2. Bukás ang nominasyon sa mga institusyon at/o manunulat na nakapag-ambag sa pagpapayaman ng panitikan ng Filipinas. Ang mga ambag ay dapat na nagpapakíta ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan sa wikang Filipino.

3. Pára sa mga indibidwal, kinakailangang may gulang na hindi bababâ sa apatnapung (40) taón. Pára sa mga samahán, tanggápan, ahensiyang pampamahalaán, at/o pribadong sektor, kinakailangang naestablisa nang hindi bababâ sa limang (5) taón.

4. Mayroong katipunan ng mga akda o gawaing nakapag-ambag sa panitikang Filipino at mga katutubong wika ng Filipinas (kinakailangang ilakip sa nominasyon bílang pruweba.)

5. Ang mga nominado ay marapat na manggáling sa rekomendasyon ng indibidwal o pangkat mulâ sa labas ng KWF.

6. Pára sa onlayn na nominasyon, sagutan ang link https://forms.gle/qtFWtpC8NvBC2Jbg7  at ihandang ilakip  ang kompletong dokumento na naka-pdf format: (1) KWF Pormularyo sa Nominasyon; (2) Liham nominasyon na nagsasaad ng buod ng kalipikasyon ng nominadong indibidwal o samahán at nilagdaan ng nagnomina; (3) Curriculum vitae (kung indibidwal) o profayl ng organisasyon (kung samahán); at (4) Mga pruweba sa katipunan ng mga akda na nagpapakíta ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan sa wikang Filipino.

7. Pára sa nominasyon na ipadadalá sa koreo, ilakip sa isa o higit pang long brown envelop ang sumusunod na dokumento na binanggit sa bílang 6 at ipadalá sa:

Lupon sa Gawad Dangal ng Panitikan 2021
Komisyon sa Wikang Filipino
2/P Gusali Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Maynila

8. Ang hulíng araw ng pagpapása ng nominasyon ay sa 12 MARSO 2020, 5nh.

9. Ang tatanghaling Dangal ng Panitikan 2021 ay tatanggap ng naturang gawad sa iginagayak na programa ng KWF sa Araw ni Balagtas, 2 Abril 2021.10. Pára sa ibá pang detalye, mangyaring tumawag o mag-text sa 0928-844-1349, o magpadalá ng email sa Sangay ng Edukasyon at Networking sa timpalak.gawad@kwf.gov.ph.
Talaang Ginto: Makata ng Taón 2021, bukás na sa mga lahok

Ang TALAANG GINTO: MAKATA NG TAON ay timpalak sa pagsulat ng tula na itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ni Balagtas tuwing Ika-2 ng Abril taon-taon.

Nilalayon ng timpalak na lalo pang pasiglahin at pataasin ang uri ng panulaang Filipino sa pamamagitan ng pagkilala sa mga batikan at baguhang talino.

1. Ang Talaang Ginto: Makata ng Taón ay isang patimpalak sa pagsulat ng tulâ na itinaguyod ng KWF na naglalayong pasiglahin at pataasin ang uri ng panulaang Filipino sa pamamagitan ng pagkilála sa mga batikan at baguhang talino at tinig sa sining ng tulâ.

2. Bukás ang timpalak sa lahat, maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang kaanak.

3. Ang entring ipapása ay maaaring isang mahabàng tulâ na may isang daan (100) o higit pang taludtod, o isang koleksiyon ng sampu (10) o higit pang maikling tulâ. Kinakailangang may pamagat ang ipapásang koleksiyon. Malayà ang paksa ngunit kailangang tumatalakay sa isang mahalagang paksaing panlipunan sa kasalukuyan. Maaari ding ialinsunod ang kalipunan ng mga tulâ sa tema ng pagdiriwang ngayong taón ng Buwan ng Panitikan na, “Limandaang Taón ng Pagsulat sa Kalibutang Filipino” (500 Years of Writing the Filipino World). Ang ipapásang mahabàng tulâ o maiikling tulâ ay malayà (walâng tugma at súkat).

4. Ang lahok ay kailangang orihinal at nasusulat sa Filipino, hindi salin ng nalathala nang tulâ, at hindi pa nalalathala sa alinmang publikasyon. Ang sinumang mahúli at mapatunayang nagkasála ng pangongopya ay kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok nitó sa timpalak at hindi na mulîng makasasáli pa sa alinmang timpalak ng KWF.

5. Pára sa onlayn na paglahok, ihanda ang sumusunod:

• Kopya ng kompiyuterisadong lahok (.doc format). Gagamitin ang font na Arial 12 pt, single spaced sa A4 size (bond paper) na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas, ibabâ, at gilid. Kung makinilyado ang lahok, i-scan at isumite na naka-pdf format.
• Kinakailangang magtataglay lámang ng sagisag-panulat (pen name) at walâng kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok.
• Kasáma ng lahok, isumite ang sumusunod na naka-pdf format: (1) notaryo na nagpapatunay na orihinal ang lahok (2) entri form; (3) curriculum vitae at/o bionote ng makata; at (4) 2×2 retrato ng kalahok (.jpeg format)
• Sagután ang pormularyo sa link na ito: https://forms.gle/rXrSCLpHzeCbkG258

6. Pára sa pagsusumite ng lahok sa pamamagitan ng koreo, ipapadalá ang sumusunod:

• apat (4) na kopyang makinilyado o kompiyuterisadong lahok. Gagamitin ang font na Arial 12 pt, single spaced sa A4 size (bond paper) na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas, ibabâ, at gilid.
• Kinakailangang magtataglay lámang ng sagisag-panulat (pen name) at walâng kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok.
• notaryo na nagpapatunay na orihinal ang lahok
entri form
• curriculum vitae at/o bionote ng makata
• 2×2 retrato ng kalahok
• ipadalá ang lahok sa koreo sa:

Lupon sa Talaang Ginto: Makata ng Taón 2021
Komisyon sa Wikang Filipino
2/P Gusali Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Maynila

7. Ang hulíng araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 15 MARSO 2021, 5nh. Hindi na mauurong ang araw ng pagsusumite.

8. Pára lahok na ipinadalá sa koreo, magpapadalá ang KWF ng mensahe (text) kung natanggap na ang lahok. Kalakip din nitó ang gagamiting entri code at link ng online form pára sa registry ng mga kalahok. Bukás ang online registration form hanggang 16 MARSO 2021, 5nh.

9. Ang mga gantimpala ay ang sumusunod:

Unang gantimpala, PHP30,000 + titulong “Makata ng Taón 2021”, tropeo at medalya;
Ikalawang gantimpala, PHP20,000.00 at plake;
Ikatlong gantimpala, PHP15,000.00 at plake

10. Ang pasiya ng Lupon ng Inampalan ay pinal at hindi na mababago.

11. Hindi patatawarin ang sinumang mahuhúling nagplahiyo. Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok at hindi na mulîng makasasáli pa sa alinmang timpalak ng KWF.

12. Pára sa karagdagang detalye, magt-text o tumawag sa 0928-844-1349, o mag-email sa timpalak.gawad@kwf.gov.ph.

 
Dumaló sa libreng webinar sa Dokumentasyong Pangwika

Bilang pakikiisa ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa pagdiriwang ng International Mother Language Day (IMLD) 2021 at paghahanda sa International Decade of Indigenous Languages (IDIL) 2022–2032 , inaanyayahan ang mga mananaliksik, guro, mág-aarál, at may interes sa wika at kultura ng kanilang komunidad sa Lágsik*-Wika: Serye ng Webinar sa Pagdodokumento ng mga Katutubong Wika. Gaganapin ito sa 22 Pebrero 2021 (Lunes), 10–11 ng umaga. Magsisilbing lunsaran ng webinar ang Zoom.

Layunin ng webinar na lalo pang pasiglahin ang larang ng dokumentasyong pangwika, at mapukaw ang interes ng mga kalahok na maidokumento ang wika ng kanilang komunidad.

May e-sertipikong ipagkakaloob sa mga aktibong lalahok.

Para sa pagpapatalâ, magtungo sa https://bit.ly/LagsikWika

Abstrak ng Panayam

Ang ating bansa ay isang language hotspot. Ibig sabihin, ang bansa ay may mataas na linguistic diversity ngunit ito rin ay may mataas na antas ng panganganib ng wika. Bagama’t ganito ang sitwasyon natin, ang pagdodokumento ng wika ay isa pa rin sa naiisangtabíng gawain sa mga lingguwistikong pag-aaral sa bansa.

Sa panayam na ito, pahapyaw na tatalakayin ang pilìng konsepto at konteksto sa pagdodokumento ng mga wika ng Filipinas tulad ng: pagkakaiba ng language documentation at description; endangered-language documentation; mga konseptong kailangang alalahanin sa pagdodokumento at pagsasagawa ng fieldwork; at archiving.

Ang Tagapanayam

Si Louward Allen Zubiri ay kasalukuyang kumukuha ng kaniyang Ph.D. Linguistics sa University of Hawai’i at Mānoa, at isang student affiliate ng East-West Center. Nagtapos siya ng kaniyang BA at MA Linguistics sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman.

Ang kaniyang mga interes sa pananaliksik ay ang deskripsiyon, pagdodokumento, at muling pagpapasigla ng mga di-dominante at/o bihira pang naaaral na wika at mga surat sa Filipinas. Higit siyang interesado kung paano nakatutulong at nakaangkla ang mga larang na ito sa patakarang pangwika, edukasyon, pagpapaunlad ng mga komunidad, at pagpapataas ng kamalayan sa pamanang pangkultura. Nakipag-ugnayan na rin siya sa mga komunidad nang nakatuon sa adbokasiya, pagsasanay, at pananaliksik sa/para sa/kasama ang mga katutubong komunidad ng Filipinas.

Siya ay kasalukuyang Punong Mananaliksik ng Mangyan Heritage Center at miyembro ng Linguistic Society of America, Linguistic Society of Hawai’i, Linguistic Society of the Philippines, Pi Gamma Mu International Honor Society, at Grupo Kalinangan.

Para sa mga tanong o paglilinaw, maaaring makipag-ugnayan kay G. Kirt John C. Segui sa email na kjsegui@kwf.gov.ph.

*lágsik ay salitâng Sebwano na ang ibig sabihin ay siglá
Panawagan sa Pagsusumite ng mga Papel para sa journal na  Pandiwa 2021

Tumatanggap ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ng mga papel para sa Pandiwa. Ang Pandiwa ay journal sa Filipino na inilalathala ng KWF.  Nagtatampok ito ng mga pag-aaral at saliksik hinggil sa panitikan, wika, at kultura ng bansa.

Para sa edisyong 2021, itatampok ang mga pag-aaral sa mga katutubong wika ng ating bansa na maaaring nakatuon sa:

 • ponolohiya
 • morpolohiya
 • sintaks
 • gramatika
 • leksikograpiya
 • diyalektolohiya
 • edukasyong pangwika
 • diyakronikong lingguwistika
 • nanganganib na wika (language endangerment)
 • pagpapasigla ng wika (language revitalization)
 • buháy na dúnong (intangible cultural heritage)

Sa 31 MAYO 2021 ang huling araw ng pagsusumite ng papel.

Narito ang kabuoang tuntunin:

Kailangang orihinal at hindi pa nailalathala o naisumite para sa konsiderasyon ng ibang publikasyon o journal ang papel, elektroniko man o limbag na anyo.

 1. May nakalakip na abstrak na hindi lalagpas sa 250 salita.
 2. Narito ang format para sa isusumiteng artikulo:
 • 1 inch margin sa lahat ng gilid
 • Naka-encode o kompiyuterisado sa A4 bond paper
 • double space
 • Times New Roman, 12 font size
 1. Ang dokumentasyon ay nakaayon sa format ng KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat.
 2. Maaaring lakipan ng biswal na materyal (may kulay o black and white) gaya ng orihinal na larawan, ilustrasyon, graph, matrix, mapa, at iba pa. Tungkulin ng awtor na kumuha ng permiso sa anumang materyal na may karapatang-ari.
 3. Isumite ang papel sa ssg@gmail.com.

Maglakip rin ng maikling talâ sa sarili na naglalaman ng: pangalan, paaralang pinagtuturuan o institusyong pinagtatrabahuhan, organisasyong kinabibilangan, kasalukuyang posisyon/ranggo (sa organisasyon, institusyon/paaralan), digri, kinabibilangang larang, espesyalisasyon, pinakabagong publikasyon, pananaliksik, at iba pang mahalagang impormasyon.

 1. Ang ipapasang mga lahok ay sasailalim sa proseso ng refereeing.
 2. Makatatanggap ng liham kung natanggap o hindi natanggap ang inyong papel.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Gng. Evelyn E. Pateño sa 0906-278-4713 o 0951-787-1050, o mag-email sa kwf.ssg@gmail.com.
Sumali sa Ulirang Guro sa Filipino 2021

Ikaw ba ay guro na gumagamit ng wikang Filipino o anumang katutubong wika sa pagtuturo?  May mga modyul o anumang kagamitang pampagtuturo ka bang ginawa na nasa Filipino o anumang katutubong wika? May mga saliksik o inisyatiba ka bang ginawa sa pagpapahusay ng pagtuturo ng/sa Filipino ngayong pandemya?

Muling binubuksan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang Gawad sa Ulirang Guro sa Filipino 2021.  Bukás ang timpalak sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang wikang Filipino at/o ibang katutubong wika bilang midyum ng pagtuturo sa anumang asignatura o disiplina, mula elementarya hanggang tersiyarya, maging sa mga Direktor ng Sentro ng Wika at Kultura (SWK), maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang mga kaanak hanggang ikalawang digri (degree).

Ang huling araw ng pagsusumite ng mga nominasyon/aplikasyon ay sa 1 Hunyo 2021.

I-click para sa Tuntunin, Pormularyo sa Paglahok, at template ng curriculum vitae.  

I-click para sa DepED Memorandum Pangkagawaran Blg. 002 Serye 2021 at DepEd Advisory_Blg. 014 Serye 2021
Gabay sa Pagbuo ng Ortograpiya ng mga Wika ng Filipinas

Ang pagbuo ng mga ortograpiya ng mga wika ng Filipinas ay pagtupad ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa mandato nito  hinggil sa pagpapayaman, pagtataguyod, at pangangalaga ng mga wika ng Filipinas. I-click para sa Gabay sa Pagbuo ng Ortograpiya ng mga Wika ng Filipinas 

Sa mga nakalipas na taon, sa pakikipagtulungan sa Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) at mga organisasyon, ito ang mga ortograpiyang nailimbag ng KWF: Ortograpiya ni Ibaloy, Bayung Ortograpiyang Kapampangan, Ortograpiya na Kinamayu, Ortograpiya ni Kalanguya, Ortograpiya han Waray, Ortograpiya ti Pagsasao nga Ilokano, Ortograpiya na Salitan Pangasinan, Ortografiya na Gaddang, Ortograpiya ya Malaweg, Ortograpiya di Kankanaëy, at Ortograpiya Itawit.

Hangad ng KWF na sa pamamagitan ng Gabay na ito, mabigyan ng impormasyon ang mga dibisyon ng DepEd at mga organisasyon na nais maging katuwang ang KWF sa pagbuo ng kanilang ortograpiya.

Para sa mga tanong at iba pang impormasyon, maaaring ipadala ang inyong mensahe sa kwf.ssg@gmail.com.