1

DANGAL NG WIKANG FILIPINO 2022, Bukás na para sa nominasyon!

DANGAL NG WIKANG FILIPINO 2022

Ang Dangal ng Wikang Filipino ay mataas na pagkilála sa mga indibidwal, samahán, tanggápan, institusyon, o ahensiyang pampamahalaán o pribadong sektor na may natatanging ambag o nagawa túngo sa pagsusulong, pagpapalaganap, pagpapayabong, at preserbasyon ng wikang Filipino.

1. Bukás ang nominasyon sa mga indibidwal, samahán, tanggápan o institusyon, at mga ahensiyang pampamahalaán o pribadong sektor na may natatanging ambag o nagawa túngo sa pagsusulong, pagpapagalaganap, pagpapayabong, at preserbasyon ng wikang Filipino sa ibá’t ibáng larang at/o disiplina.

2. Pára sa mga indibidwal, kinakailangang may gulang na hindi bababâ sa apatnapung (40) taón. Pára sa mga samahán, tanggápan, ahensiyang pampamahalaán, at/o pribadong sektor, kinakailangang naestablisa nang hindi bababâ sa limáng (5) taón.

3. Mayroong katipunan ng mga akda o gawaing nakapag-ambag sa wikang Filipino sa ibá’t ibáng larang at disiplina. (Kinakailangang ilakip sa nominasyon bílang pruweba).

4. Ang mga nominado ay marapat na manggaling sa rekomendasyon ng indibidwal o pangkat mulâ sa labas ng KWF.

5. Pára sa onlayn na nominasyon, ihanda ang lahat ng softcopy (.pdf format) at magtungo sa link na ito: https://forms.gle/a7BV2Yxw8FxJSMn8A (1)KWF Pormularyo ng Nominasyon; (2) Liham nominasyon na nagsasaad ng buod ng kalipikasyon ng nominadong indibidwal o samahán at nilagdaan ng nagnomina; (3) Curriculum vitae (kung indibidwal) o profayl ng organisasyon (kung samahán); at (4) Mga pruweba sa katipunan ng mga akda o gawaing nakapag-ambag sa wikang Filipino at/o alinmang katutubong wika sa bansa.

6. Pára sa nominasyon na ipadadala sa koreo, ilakip sa isa o higit pang long brown envelop ang lahat ng dokumento (hardcopy) na nakasaad sa bílang 5 at ipadalá sa:

Lupon sa Dangal ng Wikang Filipino 2022
Komisyon sa Wikang Filipino
2/P Gusali Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Maynila

7. Ang hulíng araw ng pagpapása ng nominasyon ay sa 27 HUNYO 2022, 5nh.

8. Ang tatanghaling Dangal ng Wikang Filipino 2022 ay tatanggap ng naturang gawad sa Araw ng Parangal sa 29 Agosto 2022.

9. Pára sa ibá pang detalye, mangyaring tumawag o mag-text sa 0928-844-1349, o magpadalá ng email sa Sangay ng Edukasyon at Networking sa timpalak.gawad@kwf.gov.ph.
Kampeon ng Wika 2022, bukás na sa mga nominasyon!

INAANYAYAHAN ang lahat na magpasa ng mga nominasyon para sa KWF Kampeon ng Wika, isang pagkilala para sa mga indibidwal o pangkat na nag-ambag sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng Filipino at mga wika ng Pilipinas.

Ang Kampeon ng Wika ay ang taunang parangal na ibinibigay ng KWF sa mga natatanging indibidwal, institusyon, o samahan na patuloy na bumubuhay at aktibong lumalahok sa pagtataguyod at preserbasyon ng wikang Filipino at mga katutubong wika ng Pilipinas sa iba’t ibang larangan o disiplina.

Tuntunin sa Paglahok

1. Ang Kampeon ng Wika ay mataas na pagkilála sa mga indibidwal o pangkat na nag-ambag sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng Filipino at mga wika ng Pilipinas.

2. Bukás ang nominasyon sa mga indibidwal—laláki man o babae—samahán, tanggapan o institusyon, at mga ahensiyang pampamahalaan o pribadong sektor na may natatanging ambag o nagawa túngo sa pagsusulong, pagpapagalaganap, pagpapayabong, at preserbasyon ng alinman sa mga katutubong wika sa Pilipinas sa ibá’t ibáng larang at disiplina.

3. Para sa mga indibidwal, kinakailangang may gulang na hindi bababâ sa apatnapung (40) taon. Para sa mga samahán, tanggapan, ahensiyang pampamahalaan, at/o pribadong sektor, kinakailangang naestablisa nang hindi bababâ sa limáng (5) taon.

4. Mayroong katipunan ng mga akda o gawaing nakapag-ambag sa alinman sa mga katutubong wika sa iba’t ibang larang at/o disiplina. (Kinakailangang ilakip sa nominasyon bílang pruweba.)

5. Ang mga nominado ay marapat na manggaling sa rekomendasyon ng indibidwal o pangkat.

6. Pára sa onlayn na nominasyon, ihanda ang lahat ng softcopy (.pdf format) at magtungo sa link na ito: https://forms.gle/29WWupVDuxwkamGHA

KWF Pormularyo ng Nominasyon
• Liham nominasyon na nagsasaad ng buod ng kalipikasyon ng nominadong indibidwal o samahán at nilagdaan ng nagnomina;
• Curriculum vitae (kung indibidwal) o profayl ng organisasyon (kung samahán);
• Mga pruweba sa katipunan ng mga akda o gawaing nakapag-ambag sa wikang Filipino at/o alinmang katutubong wika sa bansa; at
• Balidong ID ng nagnomina (.jpeg format)

7. Pára sa nominasyon na ipadadala sa koreo, ilakip sa isa o higit pang long brown envelop ang lahat ng dokumento (hardcopy) na nakasaad sa bílang 6 at ipadalá sa:

Lupon sa Dangal ng Wikang Filipino 2022
Komisyon sa Wikang Filipino
2/P Gusali Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Maynila

8. Ang hulíng araw ng pagpapása ng nominasyon ay sa 01 HUNYO 2022, 5:00 nh.

9. Ang tatanghaling Kampeon ng Wika 2022 ay tatanggap ng naturang gawad sa Araw ng Parangal sa 29 Agosto 2022.

10. Pára sa ibá pang detalye, tumawag o mag-text sa 0928-884-1349, o magpadalá ng email sa timpalak.gawad@kwf.gov.ph
Sumali sa Sanaysay ng Taón 2022!

Mga Tuntunin

1. Ang Sanaysay ng Taón ay taunang timpalak ng KWF na naglalayong himukin ang mga natatanging mananaysay ng bansa na ilahok ang kanilang mga akda.

2. Bukás ang timpalak sa lahat, maliban sa mga kawani ng KWF at kaniláng kaanak.

3. Ang paksa ng sanaysay ay pagtalakay sa saliksik hinggil sa kahalagahan at tungkulin ng wika sa paghubog ng kasaysayan ng Pilipinas at kulturang Filipino.

4. Kailangang nása wikang Filipino ang lahok, orihinal, hindi pa nailalathala, at hindi rin salin mulâ sa ibáng wika.

5. Marapat na hindi ito magkukulang sa 15 páhiná at hindi rin sosobra sa 30 páhiná.

6. Bílang saliksik, kailangang sumusunod ang paraan ng pagsulat nitó sa mga tuntuning nakasaad sa KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat.

7. Para sa onlayn na paglahok, ihanda ang sumusunod (soft copy) at magtungo sa link na ito: https://forms.gle/1bcVuefXvosYXjry5

• Kopya ng kompiyuterisadong lahok (.doc format). Gagamitin ang font na Arial 12 pt, single spaced sa A4 size (bond paper) na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas, ibabâ, at gílid. Kung makinilyado ang lahok, i-scan at isumite na naka-pdf format.
• Kinakailangang magtataglay lámang ng sagisag-panulat (pen name) at walâng kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok.
• Kasáma ng lahok, isumite ang sumusunod na naka-pdf format: (1) notaryo na nagpapatunay na orihinal ang lahok (2) Entri Form; (3) curriculum vitae at/o bionote; (4) 2×2 retrato ng kalahok (.jpeg format); at (5) kopya balidong ID.

8. Pára sa pagsusumite ng lahok sa pamamagitan ng koreo, sa isang long brown envelop ilagay ang sumusunod:

• apat (4) na kopyang makinilyado o kompiyuterisadong lahok (Font 12, Arial), may dobleng espasyo, at may isang pulgadang palugit sa bawat gílid na nakaimprenta sa bond paper na sukat na A4.
• Softcopy (.doc fomat) ng lahok na nasa CD o USB
• Kinakailangang magtataglay lámang ng sagisag-panulat (pen name) ang ipinadalang entri at walâng kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok.
• Notaryo na nagpapatunay na orihinal ang lahok
Entri Form
• curriculum vitae at/o bionote ng kalahok
• 2×2 retrato ng kalahok
• photocopy ng balidong ID
• ipadalá ang lahok sa koreo sa:

Lupon sa Sanaysay ng Taon
Komisyon sa Wikang Filipino
2/P Gusali Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Maynila

9. Ang hulíng araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 20 HUNYO 2022, 5nh. Hindi na mauurong ang araw ng pagsusumite.

10. Pára lahok na ipinadalá sa koreo, magpapadalá ang KWF ng mensahe (text) kung natanggap na ang lahok. Kalakip din nitó ang gagamiting entri code at link ng online form pára sa registri ng mga kalahok. Bukás ang online registry hanggang 20 HUNYO 2022, 5nh lámang.

10. Ang mga gantimpala ay ang sumusunod:

Unang gantimpala, PHP30, 000.00 at karangalang maging “Mananaysay ng Taón”, medalya, at plake;
Pangalawang gantimpala, PHP20,000.00 at sertipiko
Pangatlong gantimpala, PHP15,000.00 at sertipiko

11. Ang pasiya ng Lupon ng Inampalan ay pinal at hindi na mababago.

12. Hindi patatawarin ang sinumang mahuhúling nagplahiyo. Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok at hindi na mulîng makasasáli pa sa alinmang timpalak ng KWF.

13. Pára sa karagdagang detalye, mag-text o tumawag sa 0928-844-1349, o mag-email sa timpalak.gawad@kwf.gov.ph.
Sumali sa TIMPALAK JACINTO SA SANAYSAY 2022!

Sumali na sa TIMPALAK JACINTO SA SANAYSAY, timpalak sa pagsulat ng sanaysay para sa mga kabataang nasa baitang 7 hanggang 11. Ipinanangalan ang timpalak kay Emilio D. Jacinto (1875–1899), kabataang manunulat at dakilang anak ng bayan.

Mga Tuntunin:

1. Ang Timpalak Jacinto sa Sanaysay ay isang timpalak sa pagsulat ng sanaysay para sa mga kabataang nása baitang 7 hanggang 11.

2. Bílang pakikiisa sa tema ng Buwan ng Wika 2021 sa inyong sanaysay, ibahagi ang kasaysayan ng inyong lugar/probinsiya.

3. Kailangang nasusulat sa Filipino ang lahok, orihinal, hindi pa nailalathala, at hindi rin salin mulâ sa ibáng wika.

4. Kailangang sumusunod ang paraan ng pagsulat nitó sa mga tuntuning nakasaad sa KWF Ortograpiyang Pambansa at Manwal sa Masinop na Pagsulat.

5. Pára sa onlayn na paglahok, ihanda ang sumusunod na dokumento at magtungo sa link na ito: https://forms.gle/GejvGYenCf1vx5zP9

• Kopya ng kompiyuterisadong lahok (.doc format). Gagamitin ang font na Arial 12 pt, word count na 1,000 salita, dobleng espasyo, sa A4 size (bond paper) na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas, ibabâ, at gilid. Kung makinilyado ang lahok, i-scan at isumite na naka-pdf format.
• Kinakailangang magtataglay lámang ng sagisag-panulat (pen name) ang ipinadalang entri at walâng kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok.
Kasáma ng lahok, isumite ang sumusunod na naka-pdf format: (1) Entri Form ; (2) photocopy ng kasalukuyang school ID o Certificate of Enrollment; (3) sertipikasyon mulâ sa punò ng barangay pára sa out-of-school-youth; (4) Pormularyo ng Pahintulot ng Magulang; at (5) 2×2 retrato ng kalahok (.jpeg format)

6. Pára sa pagsusumite ng lahok sa pamamagitan ng koreo, sa isang long brown envelop, ilagay ang sumusunod:

• apat (4) na kopyang makinilyado o kompiyuterisado ng lahok (Font 12, Arial), word count na 1,000 salita, may dobleng espasyo, at may isang pulgadang palugit sa bawat gílid na nakaimprenta sa bond paper na may súkat na A4.
• softcopy ng lahok na nasa CD o USB.
• Kinakailangang magtataglay lámang ng sagisag-panulat (pen name) ang ipinadaláng entri at walâng kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok. Softcopy ng lahok na nasa CD o USB)
Entri Form
• 2×2 retrato ng kalahok (puting background)
• photocopy ng kasalukuyang school ID o Certificate of Enrollment
• sertipikasyon mulâ sa punò ng barangay pára sa out-of-school-youth
Pormularyo ng Pahintulot ng Magulang

• ipadalá ang lahok sa koreo sa:

Lupon sa Timpalak Jacinto sa Sanaysay
Komisyon sa Wikang Filipino
2/P Gusali Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Maynila

7. Ang hulíng araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 22 HUNYO 2022, 5nh. Hindi na mauurong ang araw ng pagsusumite.

8. Pára sa mga lahok na ipinadalá sa koreo, magpapadalá ang KWF ng mensahe (text) kung natanggap na ang lahok. Kalakip din nitó ang gagamiting entri code at link ng online form para sa registry ng mga kalahok.

9. Ang mga gantimpala ay ang sumusunod:

Unang gantimpala, PHP20,000.00, medalya, at plake;
Ikalawang gantimpala, PHP15,000.00 at sertipiko;
Ikatlong gantimpala, PHP10,000.00 at sertipiko.
Bibigyan din ng Sertipiko ng Pagkilála ang Tagapayo ng estudyanteng magwawagi.

10. Ang pasiya ng Lupon ng Inampalan ay pinal at hindi na mababago.

11. Hindi patatawarin ang sinumang mahuhúling nagplahiyo. Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok at hindi na mulîng makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

12. Pára sa karagdagang detalye, magt-text o tumawag sa 0928-844-1349, o mag-email sa timpalak.gawad@kwf.gov.ph.
GAWAD JULIAN CRUZ BALMASEDA 2023, Bukás na sa mga lahok!

MGA TUNTUNIN

GAWAD JULIAN CRUZ BALMASEDA 2023

1. Ang Gawad Julian Cruz Balmaseda ay ang pinakamataas na pagkilála na handog ng KWF pára sa natatanging tesis at disertasyon sa agham, matematika, agham panlipunan, at ibá pang kaugnay na larang gámit ang wikang Filipino.

2. Bukás ito sa lahat ng mga estudyante, babae man o laláki, sa antas gradwado (masteral at doktorado), maliban sa mga empleado ng KWF at kanilang mga kaanak.

3. Ang ilalahok na tesis at/o disertasyon ay naipagtanggol at naipasá sa mga taóng 2021 hanggang 2022.

4. Kinakailangan itong isulat bílang kahingian sa mga kursong may kaugnayan sa agham, matematika, agham panlipunan, humanidades, at sa ibá pang kaugnay na larang.

5. Kailangang orihinal na isinulat at ipinagtanggol sa Filipino ang lahok, orihinal na gawa ng may-akda, hindi pa nailalathala bílang aklat, at hindi rin salin mulâ sa ibang wika.

6. Marapat na gamítin ang KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat (MMP) bílang format sa pagsulat ng talababa, talasanggunian, at ibá pa.

7. Pára sa paglahok, kinakailangang isumite ang sumusunod:

• apat (4) na limbag na kopyang computerized (hardcopy). Ang kopya ng mga lahok ay kinakailangang walang taglay na anumang pagkakakilanlan ng may-akda. Nangangahulugan ito ng pag-aalis ng mga preliminaryong páhiná ng tesis at disertasyon na nagtataglay ng pagkakakilanlan ng may-akda. Tanging pamagat ng tesis/disertasyon at sagisag-panulat lámang ang pahihintulutang nakalimbag sa manuscript
• Pormularyo sa Paglahok Balmaseda-Pormularyo
• curriculum vitae ng may-akda;
• notaryado ng awtentipikasyon at hindi pa nalalathalang saliksik;
• notaryadong katibayan ng etikong pananaliksik (walang plahiyo) na nilagdaan ng tagapayo;
• rekomendasyon mulâ sa dalawang propesor sa kinabibilangang larangan;
• rekomendasyon mulâ sa tagapangulo ng kinabibilangang departamento;
• rekomendasyon mulâ sa dekano/a ng kinabibilangang kolehiyo;
• Ang mga preliminaryong pahina ng tesis/disertasyon, gaya ng katibayan ng pagsang-ayon, tungkol sa mananaliksik o bionote, pasasalamat, pag-aalay, pahina ng grado at ebalwasyon, at ibá pang katulad ay maaari nang tanggalin.
• Soft ng lahok na nasa CD o USB

Ang pormularyo, curriculum vitae, notaryadong dokumento, liham rekomendasyon, at preliminaryong pahina ay ilalagay sa bukod na selyadong brown envelope.

8. Ang lahok ay maaaring ipadala sa koreo sa:

Lupon sa Gawad Julian Cruz Balmaseda 2023
Komisyon sa Wikang Filipino
2/P Gusali Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Maynila

9. Ang hulíng araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 14 OKTUBRE 2022, 5:00 nh. Hindi na mauurong ang araw ng pagsusumite.

10. Ang mga magwawagi sa kategorya ng (1) tesis at (2) disertasyon ay makatatanggap ng PHP100,000.00(net), plake, at medalya. May isang magwawagi lámang sa bawat kategorya. Maaari ding walang tatanghaling magwawagi sa alinmang kategorya.

11. Ang pasiya ng Lupon ng Inampalan ay pinal at hindi na mababago.

12. Hindi patatawarin ang sinumang mahuhúling nagplahiyo. Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

13. Pára sa karagdagang detalye, tumawag o mag-text sa 0928-844-1349, o mag-email sa timpalak.gawad@kwf.gov.ph
DANGAL NG PANITIKAN 2022, bukás na sa mga nominasyon!

MGA TUNTUNIN

1. Ang Gawad Dangal ng Panitikan ay ang mataas na pagkilála sa naiambag sa panitikang Pilipino o lifetime achievement award. Binibigyang-pagpupugay nitó ang natatanging manunulat na nagpakita ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan sa Filipino at ibá pang wikang panrehiyon o panlalawigan.

2. Bukás ang nominasyon sa mga institusyon at/o manunulat, laláki man o babae, na nakapag-ambag sa pagpapayaman ng panitikan ng Pilipinas. Ang mga ambag ay dapat na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan sa wikang Filipino.

3. Pára sa mga indibidwal, kinakailangang may gulang na hindi bababâ sa apatnapung (40) taón. Pára sa mga samahán, tanggápan, ahensiyang pampamahalaán, at/o pribadong sektor, kinakailangang naestablisa nang hindi bababâ sa limang (5) taón.

4. Mayroong katipunan ng mga akda o gawaing nakapag-ambag sa panitikang Pilipino at mga katutubong wika ng Pilipinas (kinakailangang ilakip sa nominasyon bílang pruweba.)

5. Ang mga nominado ay marapat na manggaling sa rekomendasyon ng indibidwal o pangkat mula sa labas ng KWF.

6. Pára sa onlayn na nominasyon, ihanda ang kompletong dokumento na naka-pdf at ilakip ayon sang-ayon sa pagsagot sa link na ito: https://forms.gle/DWHSr19H5TQK4X1A9

• KWF Pormularyo sa Nominasyon PORMULARYO_KWF-DANGAL-NG-PANITIKAN (i-print, sagutan at ilakip)
• Liham nominasyon na nagsasaad ng buod ng kalipikasyon ng nominadong indibidwal o samahán at nilagdaan ng nagnomina
• Curriculum vitae (kung indibidwal) o profayl ng organisasyon (kung samahán)
• Mga pruweba sa katipunan ng mga akda na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan sa wikang Filipino

7. Pára sa nominasyon ipadadala sa koreo, ilakip sa isa o higit pang long brown envelope ang sumusunod na dokumento na binanggit sa bílang 6 at ipadalá sa:

Lupon sa Gawad Dangal ng Panitikan 2022
Komisyon sa Wikang Filipino
2/P Gusali Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Maynila

8. Ang hulíng araw ng pagpapása ng nominasyon ay sa 24 PEBRERO 2022, 5:00 nh.

9. Ang tatanghaling Dangal ng Panitikan 2022 ay tatanggap ng naturang gawad sa iginagayak na programa ng KWF sa Araw ni Balagtas, 2 Abril 2022.

10. Pára sa ibá pang detalye, tumawag o mag-text sa 0928-844-1349 o magpadalá ng email sa timpalak.gawad@kwf.gov.ph.
Talaang Ginto: Makata ng Taón 2022, bukás na sa mga lahok!

1. Ang Talaang Gintô: Makata ng Taón ay isang patimpalak sa pagsulat ng tula na itinaguyod ng KWF na naglalayong pasiglahin at pataasin ang uri ng panulaang Filipino sa pamamagitan ng pagkilála sa mga batikan at baguhang talino at tinig sa sining ng tula.

2. Bukás ang timpalak sa lahat ng mga Pilipino, babae man o laláki, maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang kaanak.

3. Ang entring ipapása ay maaaring isang mahabang tula na may isang daan (100) o higit pang taludtod, o isang koleksiyon ng sampung (10) maiikling tula (10–12 taludtod) na may magkakaugnay na tema. Kinakailangang may pamagat ang ipapásang koleksiyon. Malayà ang paksâ ngunit kailangang tumatalakay sa isang mahalagang paksaing panlipunan sa kasalukuyan. Ang ipapásang mahabang tula o maiikling tula ay malayà (walang tugma at súkat). Maaari ding ialinsunod ang paksâ ng kalipunan ng mga tula sa tema ng Buwan ng Panitikan 2022: “Muling Pagtuklas sa Karunungang-Bayan” (Rediscovering Folk Heritage).

4. Ang lahok ay kailangang orihinal at nasusulat sa Filipino, hindi salin ng nalathala nang tula, at hindi pa nalalathala sa alinmang publikasyon. Ang sinumang mahúli at mapatunayang nagkasála ng pangongopya ay kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok nitó sa timpalak at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

5. Pára sa onlayn na paglahok, magtungo sa https://forms.gle/Wtd7PaTbE61w67Vv9 at ilakip ang sumusunod:

• Kopya ng kompiyuterisadong lahok (.doc format). Gagamitin ang font na Arial 12 pt, single spaced sa 8 ½ x 11 in (short bond paper) na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas, ibabâ, at magkabilíng gilid. Kung makinilyado ang lahok, i-scan at isumite nang naka-portable document format (.pdf)
• Kinakailangang magtataglay lámang ng sagisag-panulat (pen name) at walang kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok.
• Notaryo na nagpapatunay na orihinal at hindi pa nalalathala ang lahok (.pdf)
• Curriculum vitae at/o bionote ng makata (.pdf)
• 2×2 retrato ng kalahok (.jpeg)
6. Pára sa pagsusumite ng lahok sa pamamagitan ng koreo, ipadadala ang sumusunod:

• apat (4) na kopya ng kompiyuterisadong lahok. Gagamitin ang font na Arial 12 pt, single spaced sa A4 size (bond paper) na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas, ibabâ, at magkabiláng gilid.
• Kinakailangang magtataglay lámang ng sagisag-panulat (pen name) at walang kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok.
• Notaryo na nagpapatunay na orihinal at hindi pa nalalathala ang lahok
• entri form talaang ginto-pormularyo
• Curriculum vitae at/o bionote ng makata
• 2×2 retrato ng kalahok
• Ipadalá ang lahok sa koreo sa:

Lupon sa Talaang Ginto 2022
Komisyon sa Wikang Filipino
2/P Gusali Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Maynila

7. Ang hulíng araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 28 PEBRERO 2022, 5:00 nh. Hindi na mauurong ang araw ng pagsusumite.

8. Pará sa lahok na ipadadalá sa koreo, magpapadalá ang KWF ng mensahe (text) kung natanggap na ang lahok.

9. Ang mga gantimpala ay ang sumusunod:

Unang gantimpala, PHP30,000 (net) + titulong “Makata ng Taón 2022”, tropeo at medalya;
Ikalawang gantimpala, PHP20,000.00 (net) at plake;
Ikatlong gantimpala, PHP15,000.00 (net) at plake

10. Ang pasiya ng Lupon ng Inampalan ay pinal at hindi na mababago.

11. Pára sa karagdagang detalye, mag-text o tumawag sa 0928-844-1349 o mag-email sa timpalak.gawad@kwf.gov.ph
Makasaysayang Lagdaan ng Kasunduan ng KWF at GUMIL Filipinas, Matagumpay!

Matagumpay na naisagawa ang makasaysayang lagdaan ng Memorandum ng Kasunduan (MOA) ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) at Gunglo dagiti Mannurat nga Ilokano iti Filipinas (GUMIL Filipinas) na dinaluhan ng sumusunod: Dr. Arthur P. Casanova, Tagapangulo ng KWF; Dr. Benjamin M. Mendillo Jr., Fultaym Komisyoner para sa Wikang Ilokano; Remy Albano, Pangulo, Gumil Filipinas (GF) at Bise Gobernador ng Lalawigan ng Apayao; at Neyo E. Valez, GUMIL Filipinas (GF) Secretary General sa Bulwagang N.L. Romualdez, Komisyon sa Wikang Filipino noong 26 Nobyembre 2021.

Mariing binanggit ni Tagapangulong Casanova na ang kasunduan ay isang hakbang ng KWF upang isakatuparan ang mandato ng ahensiya na paunlarin at payabungin ang wikang Filipino kasabay ang pagpapayabong ng mga katutubong wika sa bansa. Naibahagi rin niya na ang wikang Ilokano ay may malaking bahagi sa kaniyang pusò dahil nagmula ang kaniyang ina sa Urdaneta, Pangasinan at ginamit nila ang wikang Ilokano sa kanilang tahanan.

Binigyang diin ni Komisyoner Casanova na ang kasunduan ay isang dokumento na magsisilbing patunay na pinahahalagahan ng KWF ang mga katutubong wika kabilang ang wikang Ilokano.

Kinilala ni Komisyoner Mendillo ang kahalagahan ng kasunduan dahil ito ay nagpapakita ng pagkakaisa ng KWF at Gumil Filipinas (GF) ng kanilang adhika na mapataas ang antas ng wikang Ilokano. Ayon pa sa kaniya, kinikilala ng KWF ang GUMIL Filipinas (GF) bilang isang malaking institusyon at matibay na haligi upang mabantayan at mapaunlad ang wikang Ilokano. Naniniwala rin siya sa galing at talino ng mga namumuno ng institusyon at sa kanilang pagtuturo ng tamang Ilokano. Dagdag pa ni Komisyoner Mendillo, kinikilala ng KWF ang mga pagsisikap ng GUMIL Filipinas sa kanilang patuloy na ginagawang pag-aaral ng wikang Ilokano.

Nagpasalamat si Bise Gob. Remy N. Albano, pangulo ng GUMIL Filipinas, sa mainit na pagtanggap sa KWF at sa pakikiisa ng ahensiya sa kahalagahan ng wikang Ilokano at umaasa silang magiging matagumpay ang kasunduan ng dalawang panig.
Nagpasalamat din siya kay Tagapangulong Casanova dahil sa pagkakataon na makatrabaho ng GUMIL Filipinas ang KWF sa mga usapin hinggil sa wikang Ilokano.

Ang masigasig na pakikipag-ugnayan ni Komisyoner Mendillo Jr. ang naging daan upang maisakatuparan ang kasunduan at magkaroon ng mga proyektong pangwika ang KWF at GUMIL Filipinas sa mga darating na panahon kabilang ang paggawa ng diksiyonaryong Ilokano para sa 2022.

###