Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay naghahanap ng Tagapag-ugnay ng Proyekto (Project Coordinator) para sa iba’t ibang nitong gawain.

Kung interesado, ipadala ang inyong curriculum vitae sa kwf.slak@gmail.com hanggang 19 Marso 2019.

Maaaring mag-aplay kahit bagong gradweyt.