Mapagbago ang wikang Filipino

Gaya ng mapaghilom na awit ng Ibong Adarna, ang wikang Filipino ay may kakayahan rin na magdulot ng paggalíng at positibong pagbabago sa lipunang Filipino. Buong pagmamalaki itong itinatangahal sa buong bansa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Filipino 2017 ngayong Agosto na may temang Filipino: Wikang Mapagbago.

Bílang wikang pambansa ng Filipinas, ang pagbabágong ito ay nakasandig sa tatlong halagahan na pinagsisikapan ng KWF na maipalaganap sa buong Filipinas: ang Filipino bílang wika ng kaisahan, kaunlaran, at karunungan.

Kabílang sa mga inaabangang pangyayari ang makasaysayang Pandaigdigang Kongreso sa Araling Filipinas sa Wikang Filipino sa 2–4 Agosto, Paglulunsad ng mga bágong Aklat ng Bayan sa 11 Agosto, at Pammadayaw sa 19 Agosto.

Kaalinsabay ang mga proyektong ito ng KWF sa mga tertulyang pangwika ng mga Sentro ng Wika at Kultura (SWK) nito, pati na rin ng iba’t ibang ahensiya, paaaralan, at orgasisasyon sa bansa.

i-download ang poster ng Buwan ng Wikang Pambansa 

i-download ang mga AKTIBIDAD

Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) Memorandum Pangkagawaran Blg. 58 Serye 2017

Komisyon sa Serbisyo Sibil (CSC) Patalastas Blg. 11. Serye 2017