Tanggapan ng Tagapangulo

Arthur P. Casanova
Tagapangulo
artcasanova@kwf.gov.ph/
casanova_arthur@yahoo.com.ph

Tanggapan ng Full-time Komisyoner

Carmelita C. Abdurahman
Full-time na Komisyoner
ccabdurahman@kwf.gov.ph

Benjamin M. Mendillo
Full-time na Komisyoner
bmmendillo@kwf.gov.ph

John Enrico C. Torralba
Puno, Sangay ng Salin
jetorralba@kwf.gov.ph/
kwf.salin@kwf.gov.ph

Sheilee B. Vega
Puno, Sangay ng Literatura at Araling Kultural
sbvega@kwf.gov.ph

Lourdes Z. Hinampas
Puno, Sangay ng Salita at Gramatika
lzhinampas@kwf.gov.ph

Jomar I. Canega
OIC-Puno, Sangay ng Edukasyon at Networking
jicanega@kwf.gov.ph

Salvador L. Sagadal
OIC-Puno, Sangay ng Pangasiwaan at Pananalapi (SPP)
slsagadal@kwf.gov.ph

Bernadeth M. Mequila
Yunit ng Akawnting
bmmequila@kwf.gov.ph

Lourdelene N. Diaz
Nanunungkulang Opisyal
Yunit Pantauhan/ Yunit ng Sinupan
records@kwf.gov.ph/

Renan Tranquiel C. Sabido 
Nanunungkulang Opisyal
Yunit ng Procurement
renansabido@kwf.gov.ph

Salvador L. Sagadal
Yunit ng Badyet
slsagadal@kwf.gov.ph

Lorna Lynn L. Wenceslao
Nanunungkulang Opisyal
Yunit ng Cash/ Yunit ng Suplay
wencylynn@kwf.gov.ph

Lourdelene N. Diaz
Librarian
library@kwf.gov.ph