Bilang pakikiisa ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa pagdiriwang ng International Mother Language Day (IMLD) 2021 at paghahanda sa International Decade of Indigenous Languages (IDIL) 2022–2032 , inaanyayahan ang mga mananaliksik, guro, mág-aarál, at may interes sa wika at kultura ng kanilang komunidad sa Lágsik*-Wika: Serye ng Webinar sa Pagdodokumento ng mga Katutubong Wika. Gaganapin ito sa 22 Pebrero 2021 (Lunes), 10–11 ng umaga. Magsisilbing lunsaran ng webinar ang Zoom.

Layunin ng webinar na lalo pang pasiglahin ang larang ng dokumentasyong pangwika, at mapukaw ang interes ng mga kalahok na maidokumento ang wika ng kanilang komunidad.

May e-sertipikong ipagkakaloob sa mga aktibong lalahok.

Para sa pagpapatalâ, magtungo sa https://bit.ly/LagsikWika

Abstrak ng Panayam

Ang ating bansa ay isang language hotspot. Ibig sabihin, ang bansa ay may mataas na linguistic diversity ngunit ito rin ay may mataas na antas ng panganganib ng wika. Bagama’t ganito ang sitwasyon natin, ang pagdodokumento ng wika ay isa pa rin sa naiisangtabíng gawain sa mga lingguwistikong pag-aaral sa bansa.

Sa panayam na ito, pahapyaw na tatalakayin ang pilìng konsepto at konteksto sa pagdodokumento ng mga wika ng Filipinas tulad ng: pagkakaiba ng language documentation at description; endangered-language documentation; mga konseptong kailangang alalahanin sa pagdodokumento at pagsasagawa ng fieldwork; at archiving.

Ang Tagapanayam

Si Louward Allen Zubiri ay kasalukuyang kumukuha ng kaniyang Ph.D. Linguistics sa University of Hawai’i at Mānoa, at isang student affiliate ng East-West Center. Nagtapos siya ng kaniyang BA at MA Linguistics sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman.

Ang kaniyang mga interes sa pananaliksik ay ang deskripsiyon, pagdodokumento, at muling pagpapasigla ng mga di-dominante at/o bihira pang naaaral na wika at mga surat sa Filipinas. Higit siyang interesado kung paano nakatutulong at nakaangkla ang mga larang na ito sa patakarang pangwika, edukasyon, pagpapaunlad ng mga komunidad, at pagpapataas ng kamalayan sa pamanang pangkultura. Nakipag-ugnayan na rin siya sa mga komunidad nang nakatuon sa adbokasiya, pagsasanay, at pananaliksik sa/para sa/kasama ang mga katutubong komunidad ng Filipinas.

Siya ay kasalukuyang Punong Mananaliksik ng Mangyan Heritage Center at miyembro ng Linguistic Society of America, Linguistic Society of Hawai’i, Linguistic Society of the Philippines, Pi Gamma Mu International Honor Society, at Grupo Kalinangan.

Para sa mga tanong o paglilinaw, maaaring makipag-ugnayan kay G. Kirt John C. Segui sa email na kjsegui@kwf.gov.ph.

*lágsik ay salitâng Sebwano na ang ibig sabihin ay siglá