Opisina ng Pangulo
Republika ng Pilipinas

 

KOMISYON SA WIKANG FILIPINO

GABAY NG MAMAMAYAN

FY 2021

 

 

(Bilang pagtupad sa Batas Republika Blg. 9485 o Anti-Red Tape Act ng 2007 na pinagtibay upang mapabuti ang paghahatid ng pamahalaan ng serbisyo sa publiko sa pamamagitan ng pagkontrol sa red tape sa kawanihan, pagnanakaw at katiwalian, at paglalaan ng mga kaparusahan para doon.)

Mandato

Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay nilikha upang magsagawa, mag-ugnay, at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preserbasyon ng Filipino at ng iba pang mga wika sa Pilipinas. Ang Batas Republika Blg. 7104 ay ang batas na lumikha sa Komisyon sa Wikang Filipino na nagtatakda ng mga kapangyarihan nito, mga tungkulin at mga gawain, naglalaan ng gugulin ukol dito at para sa iba pang mga layunin.

Bisyon

“Wikang Filipino: Wika ng Dangal at Kaunlaran”

Misyon

Itaguyod ang patuloy na pag-unlad at paggamit ng Filipino bílang WIkang Pambansa hábang pinapangalagaan ang mga wikang katutubo ng Pilipinas tungo sa pagkakaunawaan, pagkakaisa, at kaunlaran ng sambayanang Filipino.

Patakaran sa Kalidad

Kami ang mangunguna sa pagpapalaganap, pagpapaunlad, at pagpapayaman ng wikang Filipino hbang pinangangalagaan ang mga wikang katutubo ng Pilipinas;

Magpapatupad ng mga napapanahong patakaran at programang pangwika na tutugon sa pangangailangan ng sambayanang Filipino;

Magbibigay ng mataas na antas ng serbisyong pangwika;

Patuloy na magpapauswag sa aming Sistema ng Pamamahala sa Kalidad; at

Susunod sa mga batas at tuntunin ng Republika ng Pilipinas.

Uswag Filipino: Kaisahan, Kaunlaran, at Karunungan

 

Tsart ng Organisasyon

 

 

Listahan ng mga Serbisyo

KWF Sangay ng Salin
Eksternal na Serbisyo
Pagsasalin (Frontline) 6
Balidasyon ng Salin (Frontline)7

KWF Sangay ng Literatura at Araling Kultural
Eksternal na Serbisyo
Aklatang Balmaseda 8
Seminar sa Korespondensiya Opisyal 9

KWF Sangay ng Salita at Gramatika
Eskternal na Serbisyo
Pagkuha ng Imprimatur para sa Ortograpiyang mga Wika ng Filipinas 10

KWF Sangay ng Pangasiwaan at Pananalapi
Eksternal na Serbisyo
Paghiling sa Kopya ng mga dokumento at Rekord 12

KWF Sangay ng Edukasyon at Networking
Internal na Serbisyo
Kahilingan sa Pagkompone ng ICT Kagamitan at Pagpaskil sa Websayt at Social Media 14

KWF Sangay ng Pangasiwaan at Pananalapi
Internal na Serbisyo
Paghiling sa Kopya ng mga Dokumento at Rekord 15

 

Eksternal na Serbisyo Kahilingan sa Pagsasalin I-click para sa link para sa kahilingan https://forms.gle/bu3P8kbusARGaMY97

 

 

Internal na Serbisyo

 

 

Mekanismo sa Fidbak at Reklamo

Paano magpapadala ng fidbak Sagutan ang Pormularyo ng Puna at/o Mungkahi at ilagay ito sa kahong nakalaan sa tanggapan ng ARTA ng Komisyon sa Wikang Filipino.

Para sa ibang serbisyo ng Komisyon sa Wikang Filipino, magbibigay ng pormularyo ng ebalwasyon ang sangay na nakatalaga matapos matanggap ang serbisyo.

Paano ipinoproseso ang fidbak Susuriin ng Officer of the Day ang kalikasan ng fidbak sa loob ng limang minuto at ieendoso ito sa kaukulang sangay. Ang kinauukulang sangay ang siyang magbibigay ng tugon sa kliyente.

Para sa dagdag na detalye, maaaring tumawag sa (02) 8243-9858 o lumiham sa komisyonsawika@gmail.com

Paano mag-file ng reklamo Upang makapag-file ng reklamo sa Komisyon sa Wikang Filipino, maaaring lumiham ang kliyente na nakasaad ang sumusunod na mga detalye:

Pangalan at detalye ng kontak ng kliyente
Naratibo ng reklamo
Mga ebidensiya
Pangalan ng kawani o opisyal na inirereklamo

Ipadala ang mga reklamo sa komisyonsawika@gmail.com. Para sa dagdag na detalye, maaaring ikontak ang (02) 8243-9858.

Paano ipinoproseso ang mga reklamo Ipoproseso ng Komisyon sa Wikang Filipino ang lahat ng mga reklamong matatanggap nito.

Magtatalaga ang Akting Tagapangulo ng opisyal at/o kawaning susuri, magtatasa, at tutukoy ng mga reklamo, makikipag-ugnayan sila sa kaukulang sangay upang sagutin ito, at magsasagawa ng kaukulang imbestigasyon. Magsusumite ng incident report ang nakatalagang opisyal at/o kawani at isusumite ito sa Akting Tagapangulo.

Ipadadala sa pamamagitan ng email ng kliyente ang fidbak hinggil sa reklamo.

Kontak ng KWF