MGA TUNTUNIN

GAWAD JULIAN CRUZ BALMASEDA 2023

1. Ang Gawad Julian Cruz Balmaseda ay ang pinakamataas na pagkilála na handog ng KWF pára sa natatanging tesis at disertasyon sa agham, matematika, agham panlipunan, at ibá pang kaugnay na larang gámit ang wikang Filipino.

2. Bukás ito sa lahat ng mga estudyante, babae man o laláki, sa antas gradwado (masteral at doktorado), maliban sa mga empleado ng KWF at kanilang mga kaanak.

3. Ang ilalahok na tesis at/o disertasyon ay naipagtanggol at naipasá sa mga taóng 2021 hanggang 2022.

4. Kinakailangan itong isulat bílang kahingian sa mga kursong may kaugnayan sa agham, matematika, agham panlipunan, humanidades, at sa ibá pang kaugnay na larang.

5. Kailangang orihinal na isinulat at ipinagtanggol sa Filipino ang lahok, orihinal na gawa ng may-akda, hindi pa nailalathala bílang aklat, at hindi rin salin mulâ sa ibang wika.

6. Marapat na gamítin ang KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat (MMP) bílang format sa pagsulat ng talababa, talasanggunian, at ibá pa.

7. Pára sa paglahok, kinakailangang isumite ang sumusunod:

• apat (4) na limbag na kopyang computerized (hardcopy). Ang kopya ng mga lahok ay kinakailangang walang taglay na anumang pagkakakilanlan ng may-akda. Nangangahulugan ito ng pag-aalis ng mga preliminaryong páhiná ng tesis at disertasyon na nagtataglay ng pagkakakilanlan ng may-akda. Tanging pamagat ng tesis/disertasyon at sagisag-panulat lámang ang pahihintulutang nakalimbag sa manuscript
• Pormularyo sa Paglahok Balmaseda-Pormularyo
• curriculum vitae ng may-akda;
• notaryado ng awtentipikasyon at hindi pa nalalathalang saliksik;
• notaryadong katibayan ng etikong pananaliksik (walang plahiyo) na nilagdaan ng tagapayo;
• rekomendasyon mulâ sa dalawang propesor sa kinabibilangang larangan;
• rekomendasyon mulâ sa tagapangulo ng kinabibilangang departamento;
• rekomendasyon mulâ sa dekano/a ng kinabibilangang kolehiyo;
• Ang mga preliminaryong pahina ng tesis/disertasyon, gaya ng katibayan ng pagsang-ayon, tungkol sa mananaliksik o bionote, pasasalamat, pag-aalay, pahina ng grado at ebalwasyon, at ibá pang katulad ay maaari nang tanggalin.
• Soft ng lahok na nasa CD o USB

Ang pormularyo, curriculum vitae, notaryadong dokumento, liham rekomendasyon, at preliminaryong pahina ay ilalagay sa bukod na selyadong brown envelope.

8. Ang lahok ay maaaring ipadala sa koreo sa:

Lupon sa Gawad Julian Cruz Balmaseda 2023
Komisyon sa Wikang Filipino
2/P Gusali Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Maynila

9. Ang hulíng araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 14 OKTUBRE 2022, 5:00 nh. Hindi na mauurong ang araw ng pagsusumite.

10. Ang mga magwawagi sa kategorya ng (1) tesis at (2) disertasyon ay makatatanggap ng PHP100,000.00(net), plake, at medalya. May isang magwawagi lámang sa bawat kategorya. Maaari ding walang tatanghaling magwawagi sa alinmang kategorya.

11. Ang pasiya ng Lupon ng Inampalan ay pinal at hindi na mababago.

12. Hindi patatawarin ang sinumang mahuhúling nagplahiyo. Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

13. Pára sa karagdagang detalye, tumawag o mag-text sa 0928-844-1349, o mag-email sa timpalak.gawad@kwf.gov.ph