Huling araw para sa pagsusumite ng panukula para sa Pandaigdigang Kongreso sa mga Pag-aaral Hinggil sa Filipinas sa Wikang Filipino, PINALAWIG!

Pagsusumite ng mga panukala 28 Pebrero 2017
Pag-anunsiyo sa mga napiling saliksik 15 Marso 2017
Pagsusumite ng buong saliksik 15 Mayo 2017
Kongreso 2-4 Agosto 2017

Basahin ang kabuuang mechanics

Makikita rin sa pandaigdigangkongreso.wordpress.com, at www.fb.com/PandaigdigangKongreso ang mga detalye hinggil sa rehistrasyon at iba pang impormasyon (talaan ng mga otel, pagpunta sa pagdarausan ng kongreso, atbp).