Upang mabigyan ng higit na mahabang panahon ang mga nais lumahok sa Sertipikong Programa sa Pambansang Pagsasanay sa Pagsasalin (Batayang Antas), gaganapin na ang ikatlong sesyon sa Pebrero 8 at 10 imbes na Enero 18 at 20.

Ang sertipikong programa ay intensibong kurso hinggil sa kasaysayan, kahalagahan, uri, at mga hakbang sa pagsasalin. Gaganapin ito sa Bulwagang Romualdez ng KWF. Layunin nitong linangin ang maraming Filipino sa sining ng pagsasalin sa pamamagitan ng pagtataguyod sa paggamit ng Filipino at iba pang wika sa Filipinas, pagpapakita ng kahusayan ng mga Filipino sa pagsusulat hinggil sa panitikan, agham, teknolohiya, at iba pang larang, at paglikha ng Translator’ Registry na magiging katuwang ng KWF sa mga proyekto nito.

Lahat ng nais lumahok ay kailangang mag-email ng curriculum vitae at dalawang (2) halimbawa ng naisalin na tula (mulang Ingles patungong Filipino) at ang orihinal nito sa [email protected] sa o bago sumapit ang 28 Enero upang mapadalhan ng KWF ng pagsusulit tungkol sa Ortograpiyang Pambansa (OP) at mga ehersisyo sa pagsasalin. Kailangang basahin ng mga aplikante ang OP na matatagpuan sa Manwal sa Masinop na Pagsulat (MMP) at Batayang Pagsasalin.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Grace Bengco ng Sangay ng Salin sa telepono bilang (02) 243-9789 o 0939-8538834.

 

###