KuloatKolorum-Logo

ni Virgilio S. Almario

INGAT SA PAGSASALIN NG INGLES SA ESPANYOL

ISANG KARANIWANG TAKTIKA ito ng mga tagasalin natin sa Filipino. Una pang inaapuhap ang katumbas sa Espanyol ng isang salita sa Ingles kaysa tumuklas ng katapat sa wikang Filipino. Kung minsan nga naman, parang pormula na buntutan mo lang ng E ang salita sa Ingles ay Espanyol na: president=presidente; informant=informante; litigant=litigante; variant=variante.

 

Ngunit mag-ingat maski sa ganitong pormulaikong pagsasalin. Hindi lahat ay papasok sa ibinigay kong halimbawa. Ito ang malimit na sanhi ng malîng salin sa Espanyol na tinatawag kong siyokoy. Ano halimbawa ang Espanyol sa peasant? Ang sagot, campesino. Pero dahil sumunod sa pormulang halimbawa ko, may nagpalaganap ng siyokoy na “pesante.”

 

Marami na rin akong nahúling mga siyokoy mula sa bibig ng ating mga edukadong mahilig mag-Espanyol, gaya ng “kontemporaryo,” “aspeto,” “imahe,” at “konsernado.”

 

Ang isa pang dapat pag-ingatan sa pagsasalin mulang Ingles tungong Espanyol ay ang posibleng bagong gamit mismo natin sa isang salita sa Ingles. Halimbawa, ang table sa Ingles ay tiyak na katapat ng mesa sa Espanyol. Ginagamit na sa lahat yata ng dako ng Filipinas ang “mesa.” Ngunit nagkaroon ng gamit sa atin ang table na hindi puwedeng isalin sa mesa. Noon pa, sa panahon ng kabaret, maririnig na ang “teybol” at hindi ito reispeling lang ng table kayâ hindi rin puwedeng katapat ng “mesa.”  Ito ang pagkuha ng babaeng naglilingkod bílang hostes o weytres o bar girl at bayaran upang maupô sa iyong mesa at aliwin ka. “Pagteteybol” ang tawag sa ganoong pangyayari.

 

Isa pang pang magandang halimbawa ngayon ang text sa Ingles na katapat ng texto sa Espanyol. Ginagamit natin kapuwa ang termino sa Ingles at sa Espanyol, lalo na sa hanay ng edukado. Karaniwang nakareispel na “teksto” ang pagsulat sa Espanyol. Ngunit may napakapopular na gamit ngayon ang text na hindi tinatapatan ng “teksto.” Ito ang kinababaliwan ngayong paraan ng komunikasyong pasulat gamit ang mobile phone.

 

“Teks” ang karaniwang bigkas dito ngunit “text” ang anyong malimit kong mabása. Wala pa akong naririnig na nagbilin nang: “Magteksto ka lang” At mukhang walang gagamit ng “teksto” sa gawaing ito.

 

Bilang pag-uulit, nais kong ipagpauna na ang lahat ng mababása ninyo dito ay sarili kong opinyon at hindi sa KWF, maliban kung isaad ko. Nakabukás din ako sa anumang nais itanong bukod sa nais ipanukala ng mambabása. Nais kong makipag-usap sa mga alagad ng wika.