Tatalakayin ng bagong komisyoner ng KWF para sa Muslim Mindanao na si Dr. Abraham Sakili ang dalumat at kabuluhan ng sining ng mga Muslim sa kaniyang panayam na “Espasyo at Identidad: Mga Ekspresyon sa Kultura, Sining, at Lipunan ng mga Muslim sa Filipinas” sa 13 Setyembre 2016, 9–10nu, sa Bulwagang Romualdez ng KWF.

Si Dr. Sakili ay isang iginagalang na iskolar ng sining at kulturang Muslim. Propesor siya sa Department of Art Studies sa Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas  Diliman. Kinilala siya noong 1992 bilang Huwarang Guro ng UP Diliman.

Halaw ang panayam ni Sakili sa kaniyang aklat na SPACE AND IDENTITY: Expressions in the Culture, Arts and Society of the Muslims in the Philippines na inilathala ng Asian Center ng UP Diliman noong 2003. Isasalin ang nasabing aklat sa Filipino at muling- ilalathala ng KWF ngayong taon.

Bukás at libre ang panayam sa publiko. Para sa reserbasyon at pagpapatalâ, makipag-ugnayan kay Bb. Vhia Mananes sa telepono blg. 733-7260 at/o sulatroniko sa mightyvhia@gmail.com.