IBIG KONG ISINGIT ang pagbatì kay Antonio Calipjo Go sa kaniyang liham sa Philippine Daily Inquirer noong 1 Abril 2016. Kapuri-puri ang malasákit niya para sa wastong pagbibigay-halaga sa Noli me tangere, El filibusterismo, Florante at Laura, at Ibong Adarna bílang mga dakilang akda sa Filipinas at sa pagbibigay ng angkop na panahon para sa pagtuturo ng mga ito sa paaralan. Ngayon ko lang nabatid, sa pamamagitan ng kaniyang liham, na mas maikli na palá ang panahong iniuukol sa pagtalakay ng mga naturang obra maestra sa paaralan.

At nakapagtataká ito, kung hindi man palatandaan ng palinghadong hálagáhan ng mga lider natin sa DepEd. Una, noon pa dumadaing ang mga titser na kulang ang nakalaang panahon ng pagtuturo sa mga nobela ni Rizal. Ikalawa, ngayong nadagdagan ang mga taón ng pag-aaral sa K-12, sa halip na madagdagan din ang panahon para sa pagtuturo ng Noli, Fili, Florante, at Adarna ay umikli pa.

Napakahalaga sa gayon ng pagunita ni G. Calipjo Go sa ating mga edukador at lider ng bayan. Totohanin sana nilá ang sinasabi niláng pagmamahal sa ating panitikan at totoong tumulong upang higit na mapatnubayan ang mga kabataang mag-aaral tungo sa halaga ng pagbabasá, at lalo na, sa halaga ng pagtangkilik sa panitikan ng Filipinas.
Ibig ko lámang ituwid ang dalawang bagay. Una, ang pagpuna niya sa artikulo ni NBDB Chair Neni Sta. Romana Cruz tungkol sa mga aktibidad upang ipagdiwang ang Buwan ng Panitikang Pambansa (National Literature Month). Dahil iyon ang intensiyon, dapat asahan na naglista lámang si Chair Sta. Romana Cruz ng mga proyekto ngayong Abril 2016. Ngunit dapat isipin na ang mga proyektong iyon ay bahagi ng kampanya ng NBDB, NCCA, at pati ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) upang magtaguyod sa halaga ng pagbabasá (“to promote readership”). Hindi kasáma si Chair Sta. Romana Cruz sa mga opisyal nating pabalat-bunga lang ang pagmamahal sa panitikang pambansa.

Ikalawa, ibig kong ituwid ang kaniyang salin na “Buwan ng Panitikang Pilipino” sa National Literature Month. Dapat ay “Buwan ng Panitikang Pambansa.” Bukod pa, mas iminumungkahi ng KWF ang paggamit ng salitâng “Filipino” kapalit ng “Pilipino” para sa ating wikang pambansa at iba pang nauugnay sa kulturang pambansa.

Bilang pag-uulit, nais kong ipagpauna na ang lahat ng mababása ninyo dito ay sarili kong opinyon at hindi sa KWF, maliban kung isaad ko. Nakabukás din ako sa anumang nais itanong bukod sa nais ipanukala ng mambabasá. Nais kong makipag-usap sa mga alagad ng wika.