SIYEMPRE, INISYALS NAMAN ang tawag sa aknonim ng pangalan ng tao. At siyempre, pangunahin sa ganitong istrok ang inisyals ng mga sikat na tao. Halimbawa, ang mga pangulo ng bansa, FVR, GMA, FDR, JFK. Kasunod ang iba pang sikat sa lipunan: FPJ, MVP, SEJA, VSA (he-he!), JPE. Mahalaga ang gawaing ito sa peryodismo, lalo na sa paggawa ng titulo ng balita, dahil malaking tipid sa espasyo. Ngunit isang ugali din ito ng mga mortal na nais maipagmalaking FC (feeling close) silá sa mga bantog. Lalo na kung ambisyoso’t mahilig umakyat sa hagdanang panlipunan, wika nga.

“Kasáma ko si GMA kanina sa parti,” ipagmamalaki niya. At dapat na alam mo si GMA para sumikdo ang puso mo at mainggit. “Nag-dinner kami ni MVP,” malakas niyang ibabalita para madinig ng lahat. Ibig sabihin “In” siyá, kapalagayang-loob ang mariwasa, at kung sakali, dapat mong isiping mariwasa din siyá.

Ang totoo, ang paggamit ng inisyals sa pangalan ay status symbol. Tipong pangmayaman o nakaaangat sa lipunan. May sospetsa ako na pamilyang mariwasa ang nag-umpisa ng pagtawag sa mga anak na JP, MJ, CP, PL, LTM. Malimit ngang ang pagtawag sa titik ay siyáng isinusulat, kayâ nagiging bansag ang “Pee Jay,” “Em Si,” “Tee Pee.” Lalong nagiging Americanisado ang pangalang Americanisado na. At kung tutuusin, mistulang isang reaksiyon o paglihis ito sa ugaling Hispanisado noon na gumamit ng palayaw na Español: Pedrito, Marianito, Peping, Maring, Angelina, Magdaleno.

Mahirap ding hulaan ang pormularyo sa inisyals. Laging dalawa o mahigit na titik. (Kayâ “inisyals” at pangmaramihan.) Ngunit may inisyals na sumasaklaw sa buong pangalan pati ang panggitnang apelyido, gaya ng CPR para sa “Carlos P. Romulo.” Mas uso sa kabataan ang dalawang titik na kumakatawan sa unang mga pangalan, gaya ng CP para sa “Carlos Primero” at nawawala ang apelyido. Ngunit may dalawang titik lámang at kumakatawan sa unang pangalan at apelyido, tulad ng RJ para sa “Ramon Jacinto.”

Ang kaibigan kong si Teo Teodoro Antonio ang isang alam kong ayaw na ayaw magpatawag sa inisyals. Ngunit may inisyals na talagang inimbento lang ng mga kaibigan o kaaway ng isang tao ay may layuning magbiro. Halimbawa, si JK dahil sa bansag sa kaniyang “Juan Kulangot.” Abá, hamak masayá at malinaw pa noon ang bansag na “Juan Tamad” o “Mariang Alimango” kaysa tawagin siláng JT o MA.

Bilang pag-uulit, nais kong ipagpauna na ang lahat ng mababása ninyo dito ay sarili kong opinyon at hindi sa KWF, maliban kung isaad ko. Nakabukás din ako sa anumang nais itanong bukod sa nais ipanukala ng mambabasá. Nais kong makipag-usap sa mga alagad ng wika.