KASUNOD NG KAMPANYA laban sa droga, nagdeklara kamakailan ang Pangulong Rodrigo Duterte ng pagdigma laban sa mga “oligárka.” Ito ang iilang tao na may monopolyo ng kapangyarihang pampolitika at pangkabuhayan. May “oligarkíya” palá sa halip na demokrasya sa Filipinas. Dahil hawak ng mga “oligárka” ang mga lider nating politiko, silá diumano ang nakasasapote ng lahat ng malalaki’t masasabaw na kontrata ng gobyerno.
Ang totoo, Ingles ang salitâng ginamit ni Pangulong Digong: oligarch. Isang salitâ itong mula sa Griegong oligarkhēs [oligos= ilan o kaunti; arkhēs=arka] at may katumbas na oligarca sa Español. [Ang kabá ko, bakâ naisalin itong “oligárko” ng mga reporter natin at brodkaster!]
Gayunman, kung tamà ang pagkatandâ ko, hindi ito ang unang paglabas ng oligarch sa ating politika. Ginamit na ito noon ni Pangulong Marcos upang tukuyin ang iilang mariwasâ sa ating lipunan na kumokontrol sa buong ekonomiya ng Filipinas. Ipinahayag din ni Pangulong Marcos noon na dudurugin niya ang mga oligárka. Alam kong isa ang pamilya Lopez sa nagdusa sa kampanyang iyon. Ngunit hindi palá napuksa ang mga oligárka? Sa halip, nadagdagan pa ng sinasabi namang mga crony ni Pangulong Marcos. Hintayin natin kung higit na mabagsik ang gagawing kampanya ni Pangulong Digong laban sa mga oligárka.
Mula rin sa aking munting sulok, iminumungkahi kong suriing mabuti ang iilang oligarkikong pamilya sa buong kapuluan. Bakâ lumitaw na silá rin ang mga naghaharing dinastiya sa politika. May sospetsa rin ako na nakalaganap silá sa mga isla at rehiyon. Kung sakali, may mansiyon lang silá sa Forbes o Alabang, pero nása mga probinsiya ang kaniláng mga plantasyon, minahan, pabrika, at malalakíng negosyo. Magandang ipubliko ang naturang saliksik hinggil sa mga oligárka. Kasi, kung sakali, bakâ mabawasan ang poot ng mga taga-Cebu at taga-Davao sa tinatawag niláng “Imperial Manila.” Bakâ makita nilá na ang marami sa mga “Imperyalista” sa Metro Manila ay hindi mga Tagalog kundi nag-ugat din mula sa kaniláng siyudad sa Cebu, Panay, Negros, at Mindanao.
Bilang pag-uulit, nais kong ipagpauna na ang lahat ng mababása ninyo dito ay sarili kong opinyon at hindi sa KWF, maliban kung isaad ko. Nakabukás din ako sa anumang nais itanong bukod sa nais ipanukala ng mambabasá. Nais kong makipag-usap sa mga alagad ng wika.