KWF PHP100,000 grant para sa mga mapipiling bagong nobela para sa mga young adult (mga estudyante sa hay-iskul) na nakasulat sa wikang Filipino.

PAANO SUMALI?
Magsumite ng:

• Dalawa hanggang tatlong (2-3) pahinang konseptong papel o abstrak o buod ng nobela
• Dagdag na kahilingan: halimbawang dalawang kabanata para sa nobela
• Ilakip ang isang komprehensibong resume na may 2×2 retrato

Ipadala ang mga dokumento sa komisyonsawika@gmail.com hanggang sa 10 Oktubre 2019.

Kapag napili ang inyong panukalang akda, kinakailangang maisumite ang buong nobela hanggang 31 Oktubre 2019 (may 100 hanggang 150 pahina ang haba ng nobela na nasa papel na may sukat na A4 at may mardyin na 1” sa bawat gilid at single space; may font na Arial o Times New Roman, size 12)