Bilang bahagi ng ika-25 anibersaryo ng Komisyon sa Wikang Filipino, magbibigay ito ng libreng seminar para sa mga guro, ang Pambansang Reoryentasyon sa Panitikan. Gaganapin ito sa 7-9 Setyembre 2016 sa Benitez Theater, Kolehiyo ng Edukasyon, Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Lungsod Quezon.

Layunin ng seminar na mabigyan ng reoryentasyon ang mga guro sa pagtuturo ng panitikan na nakabatay sa likás na katangian ng panitikang Filipino at maka-Filipinong pananaw. Magkakaroon ng mga panayam at talakayan hinggil sa halaga ng panitikan sa edukasyon, estado ng panitikan sa mga rehiyon, at lápit sa pagtuturo ng panitikan. Magsasagawa rin ng pakitang-turo sa epiko, kuwentong-bayan, at panitikang rehiyonal.

Bukás ito sa mga punong guro, tagapag-ugnay, mga guro sa Filipino at panitikan sa elementarya, sekundarya, at tersiyarya na nasa iba’t ibang bahagi ng bansa.