Bílang pagtalima sa CSC Announcement No. 13, s. 2020 (Alternative Work Arrangement in Light of the Enhanced Community Quarantine over the Entire Luzon); at CSC Memorandum Circular No. 10, s. 2020 (Revise Interim Guidelines for Alternative work Arrangements and Support Mechanisms for Workers in Government During the Period of State of National Emergency Due to Cvid-19 Pandemic), kasalukuyang Work from Home (WFH) ang mga teknikal na sangay ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF). Gayunman, nagsisilbing skeleton workforce ng ahensiya ang Sangay ng Pangasiwaan at Pananalapi. Para sa mga katanungan, maaaring mag-email sa [email protected] o tumawag sa telepono blg. 8736-2525.

PABATID mula sa Komisyon sa Wikang Filipino (KWF).

I. Para sa ibig bumili ng mga publikasyon ng KWF:

    • Tumawag sa Telepono Blg. 8736-2525 at hanapin si Bb. Lorna Lynn Wenceslao upang kumpirmahin kung available pa ang kopya ng bibilhing publikasyon.
    • Bukás ang tanggapan ng KWF sa mga araw ng Lunes, Miyerkoles, at Huwebes.Nananatiling sarado ang

II. Aklatang Balmaseda ng KWF para sa mga katanungan, maaaring mag-email sa [email protected] at itukoy itó kay Gng. Lourdelene N. Diaz o tumawag sa telepono blg. 8736-2525.

III. (Frontline Service) mula sa SANGAY NG SALIN

Bukás ang opisina ng Sangay ng Salin sa mga nais na kumuha ng kanilang serbisyo. Gayundin, nakikipag-ugnayan ang Sangay ng Salin sa mga ahensiya ng pamahalaan para sa mga proyektong pagsasalin ng mga polyeto, brochure, at mga babasahin sa wikang Filipino at mga wika sa Filipinas. Ang mga serbisyong pampagsasalin ay ang sumusunod:  a) pagsasalin, at b) sertipikasyon ng salin.

Ang serbisyong pagsasalin at sertipikasyon ng salin ay ibinibigay sa mga ahensiyang pampamahalaan  at lokal na yunit ng pamahalaan samantalang sertipikasyon ng salin lámang ang ibinibigay sa mga pribadong institusyon, organisasyon, o indibidwal.

Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, ang lahat ng transaksiyon ay isasagawa nang online.

Mga Hakbang

1. I-download ang form ng Kahilingan sa Pagsasalin. Sagután ito at ipadala ang scanned na kopya sa [email protected] o [email protected], kasáma ang teksto o dokumentong ipasasalin o ipasusuri. Maaari ding magpadala ng liham ng kahilingan at kaugnay na dokumento sa mga nasabing email address.

Ang tekstong ipasasalin o sáling ipasusuri para sa sertipikasyon ay kailangang pinal at aprobadong bersiyon na at nasa sumusunod na anyo: soft copy, word format, Arial 11 ang font size, 1.5 ang spacing, at nasa A4 size na papel na may isang (1) pulgadang margin sa lahat ng gilid).

2. Hintayin ang tugon ng opisina hinggil sa istatus ng hiling. Ang kahilingan ay maaaring tanggapin o hindi tanggapin ang hiling batay sa sumusunod:

a. Availability ng tagasalin o tagasuri
b. Uri ng teksto o dokumentong ipapasalin o ipasusuri
c. Hinihiling na panahon ng pagsasalin o pagsusuri
d. Iba pang katulad na dahilan

3. Ang tagal ng pagsasalin o pagsusuri ng salin ay ayon sa sumusunod:

Uri ng dokumento Bilang ng araw
Simple (gaya ng diploma, sertipiko, abstrak, misyon at bisyon, pangalan ng mga opisina, katungkulan, simpleng 1-5 pahinang artikulo, mga termino, at katulad). Isa (1) hanggang limang (5) araw ng trabaho

 

Complex (gaya ng kontrata, MOU/MOA, questionnaire, at katulad) Sampung (10) araw ng trabaho
Highlty Technical (gaya ng batas, kautusan, proklamasyon, ulat, IEC materials, saliksik, at katulad). Mapagkakasunduang bilang ng araw.

Maaaring makipag-ugnay ang itinalaga ng opisina na tagasalin o tagasuri sa humiling para sa paglilinaw na kailangang sa pagsasalin o pagsusuri.

4. Ang pinal na bersiyon ng salin at sertipikasyon nitó, kasáma ang feedback form ng opisina, ay ipadadala sa email address na ibinigay ng humihiling,

5. Sagután ang feedback form at ipadala sa email na binanggit sa itaas. Para sa paglilinaw, follow up, o reklamo, maaari ding makipag-ugnay sa pamamagitan ng mga email address na ito.