Maligayang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2021!

Napapanahon, makahulugan, at makabuluhan ang tema ng ating pagdiriwang sa taóng itó: “Filipino at mga Katutubong Wika sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino”

Pakikiisa ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines (2021 QCP) ang tema ng pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayon na nakasentro sa mahahalagang pangyayari sa Pilipinas sa nagdaang limandaang taón (500)  na nauugnay sa Kautusang Tagapagpaganap Blg. 103 na mahigpit na nagtatagubiling ang mga pagdiriwang ay nararapat na maging “Filipino centric” at kailangang  sumasalamin sa Pilipinong pananaw at nagtatampok at nagbibigay-halaga sa pag-unawa  at damdamin ng paggunita sa ating mga ninuno at mayamang pamanang kultural sa anyo ng panitikan, wika, mga sining, at mga materyal na bagay na nauukol sa kalinangan. Mahalagang mapagtuonan ng pansin ang kultural na identidad ng mga Pilipino hinggil sa pagkakaisa, kahinahunan, at kalayaan.

Pagsuporta rin ito ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa UNESCO International Decade of Indigenous Languages (IDIL 2022–2032) na nakasandig sa Deklarasyon ng Los Pinos (Los Pinos Declaration) na nagtataguyod ng karapatan ng mga mamamayang katutubo sa malayang pagpapahayag, pagkakaroon ng akses sa edukasyon, at partisipasyon sa mga gawaing pampamayanan gamit ang katutubong wika bílang pangunahing kahingian sa pagpapanatiling buháy ng mga bernakular na wikang karamihan ay nanganganib nang maglaho kung hindi gagamitin at tatangkilikin.

Mahigpit ding itinatagubilin ang paggamit ng mga katutubong wika sa sistemang pangkatarungan, edukasyon, midya, at mga programa ukol sa paggawa at kalusugan. Isinasaalang-alang din ang potensiyal ng teknolohiyang dihital sa pagtataguyod at preserbasyon ng mga nabanggit na wika.

Tanggalin na ang mga kaisipang kolonyal. Iwaksi na ang mga kaisipang nagpaempatso sa atin nang mahabang panahon. Isulat ang kasaysayan sa ibá’t ibáng katutubong wika sa Pilipinas. Iwasto ang paglalarawan ng kultural na Pilipino. Ilagay sa wastong perspektiba ang ating mga pag-iisip. Kailangan lumaya sa mga kaisipang kolonyal na itinanim ng mga kolonisador. Sikolohiyang Pilipino ang isulong. Wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas ang gamitin sa pagsasalaysay ng ating kasaysayan, sa paglalarawan ng iba’t ibang aspekto ng kulturang Pilipino. Gamitin ang wikang Filipino sa mga diskurso sa ibá’t ibáng disiplina ng pag-aaral at pananaliksik sa lalong mataas na edukasyon upang lubusan na nating matamo ang INTELEKTUWALISADONG WIKANG PAMBANSA.

Tanging sa Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas mailalahad, mailalarawan, at maipaliliwanag ang ating identidad bílang mga Pilipino.

Ang unlaping DE- ng wikang Ingles ay nangangahulugan ng pagtanggal o paghihiwalay.

Matagal na táyong nahirati at labis nang natali sa mga kulturang pinalaganap ng mga Español, Amerikano, at Japones. Dapat na humiwalay na táyo sa mga banyagang kaisipan at itampok ang sarili nating paraan ng pag-iisip.

Panahon na para mailarawan at maiangat ang ating katutubong wika. Dapat magkaisa ang bawat ahensiyang pampamahalaan sa mga gawaing pangwika at pangkultura. Gayunman, dapat mabuwag ang anumang aksiyon na hindi umaayon sa dekolonisasyon.

Kumalas na tayo sa tanikalang naglagay sa atin sa mga paniniwalang may lahi o wika at kulturang superyor. Kaya’t itigil ang diskriminasyon at isulong ang dekolonisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino!

Mabuhay ang sambayanang PILIPINO. Mabuhay ang WIKANG FILIPINO at mga katutubong wika sa PILIPINAS!

ARTHUR P. CASANOVA, PhD, LPT
Tagapangulo, Komisyon sa Wikang Filipino (KWF)