Sumali na sa KWF Gawad Jacinto sa Sanaysay, timpalak sa pagsulat ng sanaysay para sa mga kabataang nasa baitang 7 hanggang 11. Ipinanangalan ang timpalak kay Emilio D. Jacinto (1875–1899), kabataang manunulat at dakilang anak ng bayan. Para sa unang taon, nakatuon ang mga ilalahok na sanaysay sa mga katutubong wika ng Filipinas.

KWF GAWAD JACINTO SA SANAYSAY

Tuntunin

1. Ang Gawad KWF sa Sanaysay ay bukás sa lahat ng mga kabataang nása baitang 7 hanggang 11 maliban sa mga kaanak ng mga kawani ng KWF.

2. Bilang pakikiisa sa tema ng Buwan ng Wika na Filipino: Wikang Katutubo at Taon ng mga Wikang Katutubo ng UNESCO, dapat talakayin at lamanin ng mga sanaysay ang sumusunod:

2.1 Bakit mahalaga ang aking katutubong wika?
2.2 Ano-ano ang mga karunungang makukuha sa aking katutubong wika?

3. Kailangang nasusulat sa Filipino ang lahok, orihinal, hindi pa nailalathala, at hindi rin salin mula sa ibang wika. Marapat na hindi ito lalagpas sa tatlong pahina.

4. Kailangang sumusunod ang paraan ng pagsulat nito sa mga tuntuning nakasaad sa KWF Ortograpiyang Pambansa at Manwal sa Masinop na Pagsulat.

5. Ang lahok ay kailangang may apat (4) na kopyang makinilyado o kompiyuterisado (Font-12, Arial), word count na 1,000 salita (o apat na pahina), may dobleng espasyo, at may isang pulgadang palugit sa bawat gilid na nakaimprenta sa short bond paper na may laking 8 ½ x 11 pulgada. Ang soft copy ng lahok ay kailangang ilagay sa isang compact disc (CD) o flash drive.

6. Kinakailangang nagtataglay lamang ng sagisag-panulat (pen name) ang dokumento, soft copy man o nakaimprentang kopya.

7. Kasama ng ipapasang lahok ay isang isang selyadong No. 10 envelope na naglalaman ng hiwalay na Pormularyo sa Paglahok para sa buong detalye ng may-akda, dalawang retrato (2×2) ng kalahok, photocopy ng school ID, Pormularyo ng Pahintulot ng Magulang, at maikling biodata.

8. Ipadala ang lahat ng kahingian sa:

KWF Gawad Jacinto 2019
Komisyon sa Wikang Filipino
2F Watson Bldg., 1610 JP Laurel St.,
San Miguel, Manila 1005

9. Anumang pasiya ng Lupon ng Inampalan ay pinal at hindi na maipaghahabol. Lahat ng lahok, nanalo man o natalo, ay hindi na ibabalik sa mga kalahok at angkin ng KWF ang karapatang mailathala ang mga nagwaging lahok nang walang royalty sa mga may-akda.

10. Hihirangin ang mga nagwagi sa KWF Pammadayaw sa Buwan ng Wikang Pambansa sa Agosto.

11. Ang gantimpala ay ang sumusunod: una, PHP20,000.00; pangalawa, PHP15,000.00; pangatlo, PHP10,000.00.

12. Hindi patatawarin ang sino mang mahuhuli nagplahiyo. Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

Hanggang 28 Hunyo 2019, 5:00 nh ang pagtanggap ng mga lahok. Hindi tatanggapin ang mga lahok na ipinasa sa email.
Para sa mga tanong, tumawag sa (02) 736- 2519 para sa karagdagang impormasyon.

 

I-click para sa Memorandum

Rehiyon II

Rehiyon IV-A

Rehiyon VII Central Visayas

Rehiyon X Northern Mindanao