Unang Gantimpala

Mananaysay ng Taon 2017
MA. JOVITA ESTONILO ZARATE
“Pintakasi at Prusisyon, Tagisan at Tapatan:
Ang Pista ni San Clemente sa Angono Rizal”

Ikalawang Gantimpala
VIJAE ORQUIA ALQUISOLA
“Sa Ngalan ng Anak: Ang Pamilya at Komunidad sa mga Piling Oyayi”

Ikatlong Gantimpala
REYZELJAN JOSEF BAUTISTA DELOS TRINOS
“Pagmapa sa Kapital: Ang Espasyong Metropolitan
Bilang Edifisyo ng Ordeng Kolonyal”