Nais ng KWF ng maraming tagasalin!

Makalipas magsagawa ng dalawang sesyon ng Sertipikong Programa sa Pambansang Pagsasanay sa Pagsasalin (Batayang Antas) noong Hunyo at Nobyembre, muling nananawagan ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) para sa ikatlong pangkat ng mga fellow.

Ang sertipikong programa ay isang crash course sa kasaysayan, kahalagahan, uri, at mga hakbang sa pagsasalin. Gaganapin ito sa tanggapan ng KWF sa Enero 11–13, 2017, 8:00nu–5:00nh. Layunin nitong linangin ang maraming Filipino sa sining ng pagsasalin upang itaguyod sa paggamit ng Filipino at iba pang wika sa Filipinas, ipakita ang kahusayan ng mga Filipino sa pagsusulat hinggil sa panitikan, agham, teknolohiya, at iba pang larang, at lumikha ng Translator’ Registry na magiging katuwang ng KWF sa mga proyekto nito.

Lahat ng nais lumahok ay kailangang mag-email ng curriculum vitae at dalawang (2) halimbawa ng naisaling tula (mulang Ingles patungong Filipino) at ang orihinal nito sa pagsasalin101@gmail.com sa o bago sumapit ang 31 Disyembre upang mapadalhan ng KWF ng pagsusulit tungkol sa Ortograpiyang Pambansa (OP) at mga ehersisyo sa pagsasalin. Kailangang basahin ng mapipiling aplikante ang OP at ang Batayang Pagsasalin (maaaring i-download mula sa www.kwf.gov.ph) bago dumalo sa seminar.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Grace Bengco ng Sangay ng Salin sa telepono bilang (02) 243-9789 o 0939-8538834.