Ulirang Guro sa Filipino 2016

Ang Komisyon sa Wikang Filipino ay muling tatanggap ng mga nominasyon para sa Gawad sa Ulirang Guro sa Filipino 2016. Ito ang taunang gawad na ibinibigay ng Komisyon sa Wikang Filipino sa mga pilî at karapat-dapat na guro sa Filipino sa kahit anong antas ng edukasyon sa bawat rehiyon.

Alinsunod ito sa atas ng Batas Republika blg. 7104 na manghikayat at magpalaganap ng wikang Filipino sa pamamagitan ng mga grant, insentibo, at mga gawad, hinahangad ng tanggapan na maitaguyod at maipagparangalan ang mga natatanging guro na patuloy na katuwang ng KWF sa pagpapalaganap ng wikang Filipino sa bansa.

Tuntunin sa Ulirang Guro sa Filipino 2016

1.  Bukás ang timpalak sa mga guro sa Filipino, maliban sa mga kawani ng KWF at mga direktor ng Sentro ng Wika at Kultura (SWK), at kanilang mga kaanak hanggang ikalawang digri (degree).

2.    Ang mga nominado ay kinakailangang magtaglay ng sumusunod na katangian:

a.  May hawak na kaukulang lisensiya (LET, atbp.), full-time at may permanenteng istatus.

b.    Nakapaglingkod nang tatlo (3) o higit pang taon bílang guro ng Filipino o mga kaugnay na disiplina na ang gamit ay Filipino bílang wikang panturo sa anumang antas ng edukasyon at may antas ng kahusayan (performance rating) na hindi bababa sa Very Satisfactory sa buong panahon ng paglilingkod.

c.    May makabuluhang ambag sa mga saliksik pangwika at pangkultura ng rehiyon.

d.    Nakapag-ambag sa pagpapalaganap at promosyon ng Wikang Filipino at/o mga wika at kultura sa larangan ng pagtuturo sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng publikasyon, seminar, pagsasanay, palihan, at iba pang katulad na gawain.

e.    Nanguna sa pagpapahalaga sa pamánang pangwika at pangkultura ng Filipinas kaagapay ng pagtataguyod at pagpapaunlad sa wikang Filipino.

f.    Nakatanggap ng parangal at/o iba pang gawad kaugnay sa kaniyang propesyon (opsiyonal).

g.    Rekomendasyon mula sa immediate superior ng kaniyang paaralan na nagpapatunay ng kagalingan bílang guro sa Filipino na may makabansa at makataong kamalayan.

3.    Maaaring magpása ang paaralan ng higit sa isang nominasyon.   Ang bawat nominasyon ay kailangang mailakip sa isang long brown envelope na maglalaman ng sumusunod:

Pormularyo para sa nominasyon;
Rekomendasyon ng immediate superior ng paaralan; at
Folio ng mga katibayan ng pagkilala, gawad, publikasyon, at mga naisagawang seminar, palihan, at mga pananaliksik at proyektong may kaugnayan sa wika at kultura.

4.    Isasama sa mga nominado ang mga nominasyon noong nakaraang taon (2014) na nag-update ng kanilang mga dokumento. Ngunit kung walang idadag sa mga dokumentong naipasa noong nakaraang taon, hindi na ito isasama.

5.    Maaaring ipadala ang mga nominasyon sa tanggapan ng Sentro ng Wika at Kultura (SWK) na nasa probinsiya/rehiyong kinabibilangan ng nominado. Maaari ding ipadala ang mga ito sa tanggapan ng KWF.  Ang huling araw ng pagsusumite ay 17 Hunyo 2016.  Hindi na mauurong ang araw ng pagsusumite.

6.    Makatatanggap ng medalya at katibayan ng pagkilala ang mga mapipiling Ulirang Guro sa Filipino.

7.    Ang pasiya ng inampalan ay pinal at hindi na mababago. Lahat ng nominasyon, napili man o hindi, ay hindi na ibabalik ng KWF.

Para sa karagdagang tanong at detalye, mangyaring hanapin si Bb. Jeslie O. del Ayre at makipag-ugnayan sa:

Komisyon sa Wikang Filipino
Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Maynila
Telepono: (02) 7362525 loc. 101, 7352519
Email: [email protected], [email protected]
Website: www.kwf.gov.ph