Inaanyayahan ang sinumang interesado na lumahok sa libreng PAGSASANAY SA  PAGBUO NG DIKSIYONARYO na idadaos sa Setyembre 2017 (iaanunsiyo ang eksaktong petsa at lugar na pagdadausan).  Sasagutin ng KWF ang pagkain at akomodasyon sa tatlong araw na pagsasanay ng mga mapipiling kalahok.

Bukás ang pagsasanay sa lahat ng nakadalo na sa pagsasanay ng Ortograpiyang Pambansa at may naumpisahan na o may nalikom nang hindi bababa sa 500 katutubong salita para sa Diksiyonaryo ng Wikang Katutubo o 200 na terminolohiyang teknikal ng isang larang para sa Diksiyonaryong Teknikal. Ang mga kalahok ay pipiliin ng KWF batay sa ipapasang kopya ng inuumpisahang diksiyonaryo/glosaryo o talaan ng mga salita/terminolohiya.

Para sa mga nais lumahok, kinakailangang magsumite ng soft copy ng talaan ng mga salita/glosaryo o naumpisahang diksiyonaryo, kasama ang nasagutang profayl ng kalahok.  Maaari itong i-email sa ssgkwf@gmail.com o evelynpateno@gmail.com o ipadala sa Gusaling Watson 1610 JP Laurel St., San Miguel, Maynila.  Ang huling araw ng pagpása ng aplikasyon ay 30 Hunyo 2017.