Ipinababatid sa lahat na SARADO NA ANG REHISTRASYON para sa 300 kalahok ng Pandaigdigang Kongreso sa Araling Filipinas sa Wikang Filipino na gaganapin sa 2-4 Agosto 2017, National Museum, Lungsod Maynila.

Paalala sa mga nagpatala:

 1. Sa mga kalahok na nagpatalâ at nagdeposito ng registration fee sa KWF akawnt, tiyakin ang sumusunod:
 • Magpadala ng kopya ng inyong deposit slip sa email na kongreso2017@gmail.com hanggang sa 31 Hulyo 2017 para sa kaukulang pagrerekord sa inyo bilang opisyal na delegado.
 • Magdala ng kopya (orihinal at photocopy) ng deposit slip sa araw ng Kongreso bilang katibayan ng pagpapatala.
 • Magdala ng kopya (orihinal at photocopy) ng inyong valid ID.
 1. Para sa mga estudyanteng kalahok na nagdeposito ng student rate sa KWF akawnt, tiyakin ang sumusunod:
 • Magpadala ng kopya ng inyong deposit slip sa email na kongreso2017@gmail.com hanggang sa 31 Hulyo 2017 para sa kaukulang pagrerekord sa inyo bilang opisyal na delegado.
 • Magdala ng kopya (orihinal at photocopy) ng deposit slip sa araw ng Kongreso bilang katibayan ng pagpapatala.
 • Magdala ng kopya (orihinal at photocopy) ng inyong Student ID.
 1. Para sa mga nagpatalâng kalahok bago ang 28 Hulyo 2017 na nagpabatid sa Sekretaryat na sa araw ng Kongreso magbabayad, tiyakin ang sumusunod:
 • Pormal na naiabiso sa Sekretaryat ang inyong pagpapatala bago ang 28 Hulyo 2017 at nakatanggap kayo ng tugon hinggil dito.
 • Magdala ng kopya (orihinal at photocopy) ng inyong valid ID.
 1. Hindi na maaakomodeyt ang mga delegadong hindi preregistered at magdedeposito sa KWF akawnt bago ang 28 Agosto 2017.
 2. Hindi na maaakomodeyt ang sinumang walk-in participant sa araw ng Kongreso.