Panawagan para sa mga aplikasyon sa Lingguwistikong Etnograpiya ng Filipinas

  • Bakit wala ang Kagayánën sa Cagayan?
  • Ano ang pagkakaibá ng Áyta, Árta, Álta, Agtâ, at Negrito?
  • Saan nakatirá ang mga Yógad?
  • Alin ang mas marami, Ifugáw o Kalíngga?

Ang sagot sa mga tanong na ito at sa napakarami pang tanong tungkol sa ating mga wika ang nais saliksikin ng proyektong Lingguwistikong Etnograpiya ng Filipinas, isang komprehensibo at matalisik na pag-aaral sa wika na pangungunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino at Tanggapan ni Senador Loren Legarda.

Inaanyayahan ang lahat ng mananaliksik at eksperto sa wika at kultura na magsumite ng aplikasyon at panukala sa nasabing proyekto. Ang mga mapipiling grant ay pagkakalooban ng hindi bababâ sa PHP100,000.00. Naglaan ng PHP20 milyong piso ang KWF para sa unang taon ng proyekto.

Bukás ang grant sa mga indibidwal o grupo ng mga mananaliksik at eksperto, at institusyon na nagnanais magsagawa ng pag-aaral sa mga katutubong wika ng Filipinas. Kinakailangang nakasulat sa wikang Filipino ang mga saliksik.

Ang gagawing etnograpiyang pananaliksik ay pagdodokumento ng iba’t ibang aspekto ng wika kabílang ang kultura, kalusugan, kabuhayan, pamayanan, pamilya, pamamahala, edukasyon, panitikan, at iba pa.

Ang huling araw ng pagsusumite ng aplikasyon at panukala ay sa 31 Enero 2018.

I-click para sa: