Tumatanggap ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ng mga papel para sa Pandiwa. Ang Pandiwa ay journal sa Filipino na inilalathala ng KWF.  Nagtatampok ito ng mga pag-aaral at saliksik hinggil sa panitikan, wika, at kultura ng bansa.

Para sa edisyong 2021, itatampok ang mga pag-aaral sa mga katutubong wika ng ating bansa na maaaring nakatuon sa:

 • ponolohiya
 • morpolohiya
 • sintaks
 • gramatika
 • leksikograpiya
 • diyalektolohiya
 • edukasyong pangwika
 • diyakronikong lingguwistika
 • nanganganib na wika (language endangerment)
 • pagpapasigla ng wika (language revitalization)
 • buháy na dúnong (intangible cultural heritage)

Sa 31 MAYO 2021 ang huling araw ng pagsusumite ng papel.

Narito ang kabuoang tuntunin:

Kailangang orihinal at hindi pa nailalathala o naisumite para sa konsiderasyon ng ibang publikasyon o journal ang papel, elektroniko man o limbag na anyo.

 1. May nakalakip na abstrak na hindi lalagpas sa 250 salita.
 2. Narito ang format para sa isusumiteng artikulo:
 • 1 inch margin sa lahat ng gilid
 • Naka-encode o kompiyuterisado sa A4 bond paper
 • double space
 • Times New Roman, 12 font size
 1. Ang dokumentasyon ay nakaayon sa format ng KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat.
 2. Maaaring lakipan ng biswal na materyal (may kulay o black and white) gaya ng orihinal na larawan, ilustrasyon, graph, matrix, mapa, at iba pa. Tungkulin ng awtor na kumuha ng permiso sa anumang materyal na may karapatang-ari.
 3. Isumite ang papel sa ssg@gmail.com.

Maglakip rin ng maikling talâ sa sarili na naglalaman ng: pangalan, paaralang pinagtuturuan o institusyong pinagtatrabahuhan, organisasyong kinabibilangan, kasalukuyang posisyon/ranggo (sa organisasyon, institusyon/paaralan), digri, kinabibilangang larang, espesyalisasyon, pinakabagong publikasyon, pananaliksik, at iba pang mahalagang impormasyon.

 1. Ang ipapasang mga lahok ay sasailalim sa proseso ng refereeing.
 2. Makatatanggap ng liham kung natanggap o hindi natanggap ang inyong papel.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Gng. Evelyn E. Pateño sa 0906-278-4713 o 0951-787-1050, o mag-email sa kwf.ssg@gmail.com.