Mga Minamahal naming Guro,

Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay nais magsagawa ng Seminar sa Saliksik Pangkultura, gusto naming malaman ang ilang impormasyon mula sa inyo sa programang aming bubuoin.

Magalang naming hinihiling na sagutan ang Training Needs Assessment Form.  Hihintayin naming masagutan ito sa o bago ang 23 Enero 2019.  

 Maraming salamat sa patuloy na suporta sa mga gawain ng KWF.