TUNGKOL SA SALIN NA 2016

Ang Sali(n) Na! ay taunang programa ng KWF sa pagsasalin ng pinakamahahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura, at/o pangkasaysayan ng bansa tungo sa layuning makalikha ng repositoryo at lawas ng mga opisyal at mapagtitiwalaang salin sa Filipino ng mga naturang akda.

Para sa taóng 2016, ang akdang isasalin ay ang Impresiones ni Antonio Luna bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng kaniyang ika-150 kaarawan.

 

TUNTUNIN SA SALIN NA 2016

 

  1. Bukás ang timpalak sa lahat, maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang mga kaanak.

2. Para sa taóng 2016, ang akdang isasalin ay ang Impresiones ni Antonio Luna bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng kaniyang ika-150 kaarawan.

3. Ang pangunahing sanggunian ng isasaling tekstong Espanyol ay matatagpuan lamang sa website ng KWF. I-download ang PDF file nito sa www.kwf.gov.ph.

4. Mula Espanyol tungong Filipino ang gagawing pagsasalin. Ang salin ay kailangang orihinal na likha ng kalahok at hindi pa nalalathala sa alinmang publikasyon. Hindi patatawarin ang sinumang nahuli at napatunayang nagkasala sa pangongopya. Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok nito sa timpalak at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

5. Isa (1) lamang entri ng salin ang maaaring isumite. Ang bawat lahok ay kailangang ilagay sa isang long brown envelope na maglalaman ng sumusunod:

(a)       Apat (4) na kopyang makinilyado o kompiyuterisado, gagamit ng font na Arial 12pt, doble espasyo sa 8 ½” x 11” na bond paper na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas at ibaba at sa magkabilang tabi. Kinakailangang notaryado ang ilalahok na gawa bilang katunayan na orihinal ito ng nagsalin. Kinakailangang magtataglay lamang ng sagisag-panulat (pen name) at hindi tunay na pangalan ng kalahok ang dokumento.

(b)       Isang (1) CD na maglalaman naman ng file (soft copy, Microsoft Word file) ng salin.

(c)        Isang selyadong No. 10 envelope na maglalaman ng hiwalay na pormularyo sa paglahok para sa buong detalye ng nagsalin (maaaring i-download sa www.kwf.gov.ph) kasama ang dalawang retrato (2×2) at ang maikling biodata.

 

  1. Ang tatanghaling pinakamahusay na salin ay tatanggap ng ₱50,000 (net) at plake ng pagkilala. Mayroong unang opsiyon ang KWF na ilathala ang nagwaging entri na walang dagdag na bayad sa nagsalin maliban sa royalti ng bawat mabebentang kopya ng libro.

 

  1. Ang lahok na salin ay maaaring dalhin nang personal o ipadala sa koreo sa:

 

Lupon sa Gawad

Komisyon sa Wikang Filipino

2F Gusali Watson, 1610 J.P. Laurel St.

San Miguel, Maynila

 

Hindi tatanggapin ang entri na ipinadala sa email.

 

  1. Ang huling araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 30 Hunyo 2016, 5nh. Hindi na mauurong ang araw ng pagsusumite. Ang mga lahok na ipinadala sa pamamagitan ng koreo ay kailangang matanggap ng KWF nang hindi lalampas sa petsang nabanggit.
  2. Ang pasiya ng inampalan ay pinal at hindi na mababago. Lahat ng lahok, nanalo man o natalo, ay hindi na ibabalik sa mga kalahok at angkin ng KWF ang karapatang mailathala ang nagwaging lahok.
  3. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa Sangay ng Edukasyon at Networking sa telepono blg. (02) 736-2519.

LINK NG IMPRESIONES NI ANTONIO LUNA: http://kwf.gov.ph/impresiones-ni-antonio-luna/