Inaanyayahan namin kayong lumahok sa Sali(n) Na!, ang taunang patimpalak ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pagsasalin ng pinakamahahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura, at/o pangkasaysayan.

Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-161 anibersaryo ng kapanganakan ni Graciano Lopez-Jaena (Disyembre 18, 1856–2017), itatampok sa taóng ito ang Fray Botod at ang iba pang piling akda sa Discursos Y Articulos Varios na nakasulat sa wikang Español.

Ang huling araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 29 Setyembre 2017.

TUNTUNIN:

  1. Bukás ang timpalak sa lahat, kabilang ang mga dayuhan na marunong mag-Filipino maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang mga kaanak.
  1.  Ang pangunahing sanggunian ng isasaling tekstong Español ay matatagpuan lamang sa website ng KWF. I-download ang PDF file nito sa www.kwf.gov.ph.
  2.  Mula Español tungong Filipino ang gagawing pagsasalin. Ang salin ay kailangang orihinal na likha ng kalahok at hindi pa nalalathala sa alinmang publikasyon. Hindi patatawarin ang sinumang nahuli at napatunayang nagkasala sa pangongopya. Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok nito sa timpalak at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.
  3.  Isa (1) lamang entri ng salin ang maaaring isumite. Ang bawat lahok ay kailangang ilagay sa isang long brown envelope na maglalaman ng sumusunod:

(a)    Apat (4) na kopyang makinilyado o kompiyuterisado, gagamit ng font na Arial 12pt, doble espasyo sa 8 ½” x 11” na bond paper na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas at ibaba at sa magkabilang tabi. Kinakailangang notaryado ang ilalahok na gawa bilang katunayan na orihinal ito ng nagsalin. Kinakailangang magtataglay lamang ng sagisag-panulat (pen name) at hindi tunay na pangalan ng kalahok ang dokumento. Ito ay dapat na naka-book bind.

(b)    Isang (1) CD na maglalaman naman ng file (soft copy, Microsoft Word file) ng salin.

(c)    Isang selyadong No. 10 envelope na maglalaman ng hiwalay na pormularyo sa paglahok para sa buong detalye ng nagsalin kasama ang dalawang retrato (2×2) at ang maikling biodata.

  1.  Ang tatanghaling pinakamahusay na salin ay tatanggap ng Walompung Libong Piso PHP 80,000 at plake ng pagkilala. Mayroong unang opsiyon ang KWF na ilathala ang nagwaging entri na walang dagdag na bayad sa nagsalin maliban sa royalti ng bawat mabebentang kopya ng libro.
  1.  Ang lahok na salin ay maaaring dalhin nang personal o ipadala sa koreo sa:

Lupon sa Sali(n) Na! 2016

Komisyon sa Wikang Filipino

2/P Gusaling Watson,

1610 J.P. Laurel St.

1005 San Miguel, Maynila

  1. Hindi tatanggapin ang entri na ipinadala sa email.
  1. Ang huling araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 19 Agosto 2017, 5nh. Hindi na mauurong ang araw ng pagsusumite. Ang mga lahok na ipinadala sa pamamagitan ng koreo ay kailangang matanggap ng KWF nang hindi lalampas sa petsang nabanggit.
  1. Ang pasiya ng inampalan ay pinal at hindi na mababago. Lahat ng lahok, nanalo man o natalo, ay hindi na ibabalik sa mga kalahok at angkin ng KWF ang karapatang mailathala ang nagwaging lahok.
  1. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa Sangay ng Salin sa telepono blg. (02) 243-9789