Sangay ng Pangasiwaan at Pananalapi

Kabilang, ngunit hindi limitado, sa sangay na ito ang pagbibigay ng suporta sa mga mithiin at proyekto ng Komisyon upang maisakatuparan nitó ang mandato ng mga umiiral na batas pangwika at serbisyo sibil sa Pilipinas. Tungkulin ng sangay na ito ang pagtitiyak ng pinakaepisyenteng pagkilos ng Komisyon, pagpapanatili ng pinakamainam na kondisyong materyal at hindi materyal ng mga empleado, pagtugon sa mga alalahanin ng mga tauhan na kaugnay ng trabaho, paghahanda ng badyet, pangangalaga at pagsisigurong maayos na nagagastos ang salapi, at pagsisinop ng mga rekord, at iba pang gawaing may kinalaman sa pangangasiwa at pananalapi tungo sa isang pinakaproduktibong sistema at makatarungang pamamalakad sa Komisyon.