Ang KWF Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko ay timpalak at parangal para sa mga ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan na sumunod sa implementasyon ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335 o EO 335 at nagpamalas ng kahusayan sa paggamit ng Filipino bilang wika ng serbisyo publiko. Sa taóng 2021, bibigyang tuon ng timpalak ang paggamit ng Filipino sa social media platforms ng mga ahensiya/lokal na yunit ng pamahalaan sa panahon ng pandemya.

Bukás ang timpalak sa lahat ng kagawaran, kawanihan, tanggapan, ahensiya, instrumentaliti, at lokal na yunit ng pamahalaan. Ipadala ang liham sa o bago ang 15 Mayo 2021. Ang mga dokumento o anumang patunay ng paggamit ng wikang Filipino ay tatanggapin hanggang 30 Mayo 2021.

 

Tuntunin

Sa taóng 2021, magbibigay-tuon ang timpalak sa paggamit ng Filipino sa social media platforms ng mga ahensiya/lokal na yunit ng pamahalaan sa panahon ng pandemya.
Tuntunin

1. Bukás ang timpalak sa lahat ng kagawaran, kawanihan, tanggapan, ahensiya, instrumentaliti, at lokal na yunit ng pamahalaan.

2. Magpadala ng liham na nagsasaad ng intensiyong lumahok sa timpalak sa o bago ang 15 Mayo 2021. Ang mga dokumentong binanggit sa pamantayan, video, at/o anumang patunay ng paggamit ng wikang Filipino ay tatanggapin hanggang 15 Mayo 2021.

Ipadala sa email na:

kwf.slak2021@gmail.com

o sa opisina ng KWF sa adres na:

Lupon sa Selyo ng Kahusayan 2021
Komisyon sa Wikang Filipino
Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
1005 San Miguel, Manila

3. Ang mga pruweba ng nagawa (proof of accomplishments) ay maaaring isumite sa pamamagitan ng mga uploaded na video at larawan na nakasaad sa pamantayan.
4. Makatatanggap ng plake at katibayan ng pagkilala ang mapipipiling ahensiya o lokal na yunit ng pamahalaan.

5. Ang pasiya ng inampalan ay pinal at hindi na mababago.

6. Para sa mga tanong o karagdagang detalye, maaaring tumawag sa Sangay ng Literatura at Araling Kultural at hanapin sina Dr. Miriam P. Cabila (09669052938/mpcabila@kwf.gov.ph) at Gng. Pinky Jane S. Tenmatay (09152864011/pjstenmatay@kwf.gov.ph.

Pamantayan

Unang Antas (Level 1):

1. Nakapagdaos na ng Seminar sa Korespondensiya Opisyal ng KWF.
2. May nabuong Lupon sa Wikang Filipino (LWF).
3. Nása Filipino ang ulong sulat o letterhead.
4. Naisalin sa Filipino o nása Filipino ang misyon at bisyon ng inyong institusyon.
5. Nása Filipino ang ilang proseso at karatula na gagabay sa mga kliyente, online man o limbag.
6. May mga pormularyo para sa mga kliyente na nakasulat sa Filipino.
7. May mga korespondensiya, katulad ng liham, memorandum, at iba pa na nása Filipino.
8. Ginagamit ang Filipino sa mga social media account ng institusyon.
9. Nása Filipino ang mga pabatid, poster, brochure, at mga katulad na materyales, online man o limbag.

Ikalawang Antas (Level 2):

1. Nagawa ang lahat ng nása pamantayan sa unang antas.
2. May mga pormularyo para sa mga kawani na nakasulat sa Filipino.
3. Pinalawig ang pagsasagawa ng SKO sa kanilang ahensiya.
4. Ginagamit ang ulong sulat o letterhead sa kanilang tanggapan.
5. Nakapaskil ang Filipinong Misyon at Bisyon sa lahat ng mandatory post.
6. May nabuong planong aksiyon (action plan).

Ikatlong Antas (Level 3):

1. Nagawa ang lahat ng nása pamantayan sa una at ikalawang antas.
2. May mga press release na nása Filipino;
3. Naisalin sa Filipino o nása Filipino at naipaskil ang Gabay ng Mamamayan (Citizen’s Charter);
4. Nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika.

Ikaapat na Antas (Level 4):

1. Nagawa ang lahat ng mga nása pamantayan sa una hanggang ikatlong antas.
2. Naisalin sa Filipino o nása Filipino ang mga pangalan ng mga tanggapan.
3. Nása Filipino ang mga pangalan ng tanggapan.

Ilang talâ:

1. Kung may mga gawain, proyekto, at dokumento na wala sa nabanggit ay magkakaroon ng karagdagang puntos.
2. Sa ikalimang beses na nagwagi ang lokal na yunit ng pamahalaan o ahensiya ay gagawaran na ito ng KWF Selyo ng Dangal sa Serbisyo Publiko (Seal of Fame).