Kagawaran ng Edukasyon Memorandum Pangkagawaran Blg. 021 Serye 2018

Layunin ng seminar na mabigyan ng reoryentasyon ang mga guro sa pagtuturo ng panitikan na nakabatay sa likás na katangian ng panitikang Filipino at maka-Filipinong pananaw.  Magkakaroon ng mga panayam at talakayan hinggil sa halaga ng panitikan sa edukasyon, estado ng panitikan sa mga rehiyon, at lápit sa pagtuturo ng panitikan.  Magsasagawa rin ng pakitang-turo sa epiko, kuwentong-bayan, at panitikang rehiyonal.

Bukás ito sa mga punong guro, tagapag-ugnay, mga guro sa Filipino at panitikan sa elementarya, sekundarya, at tersiyarya na nasa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Para sa pagpapatalâ at iba ipang detalye, makipag-ugnay sa sumusunod:

Bukidnon State University, Malaybalay, Bukidnon
Dr. Rodello D. Pepito
Direktor, Sentro ng Wika at Kultura
Central Bicol State University of Agriculture, Pili, Camarines Sur
Dr. Lourdes S. Bascuña
Direktor, Sentro ng Wika at Kultura