Mula pa noon, itinuturing na mahalagang instrumento sa pagpapalaganap ng mga kaalaman ang pagsasalin. Mula sa pag-angkat ng mga kaalaman o tuklas ng ibang bansa o kultura, hanggang sa pagpapabatid ng mahahalagang patakaran sa ating sariling bansa. Sa Filipinas, nadaragdagan ang kahalagahan nitó dahil marami sa mga akdang pangkasaysayan natin ang nása wikang Español.

Bilang pagtalima sa mandato nitong “(h) … mangangasiwa sa mga kumperensiya, seminar, at iba pang talakayan na makatutulong sa mga isyung pangwika na may kaugnayan sa pagpapalaganap, pagpapaunlad, at preserbasyon ng wikang Filipino,” inilunsad ng KWF ang Sertipikong Programa sa Pambansang Pagsasanay sa Pagsasalin.

Layunin ng Sertipikong Programa na makapaghasa ng maraming Filipino sa disiplina ng pagsasalin upang maitaguyod ang paggamit ng wikang Filipino at iba pang wika ng Filipinas, maitanghal ang kahusayan ng ating mga akda sa panitikan, agham, teknolohiya, at iba pang larang; at makabuo ng Registry ng mga Tagasalin sa Filipinas na magiging katuwang ng KWF.

Nahahati ang Sertipikong Programa sa dalawang antas: Batayan at Intermedya.

Batayang Antas

Tatalakayin sa antas na ito ang mga tuntunin na dapat maláman ng isang nagsisimulang tagasalin.
Magkakaroon ng eksamen sa hulíng bahagi ng unang antas at ang makapápasá dito ay maaaring umakyat sa ikalawang nibel—ang Intermedyang Antas.

Idaraos ang pagsasanay kada dalawang buwan. Libre ang pagsasanay na ito.
Iminumungkahi ring basáhin ang artikulo at libro na matatagpuan sa sumusunod:
Mga-Antas ng Tugmaan
Manwal sa Masinop na Pagsulat

Mga maaaring lumahok

1. Nakapagtapos ng hay-iskul o mas mataas na antas; kailangang isama ang katibayan/diploma;
2. Nakapagsasalin sa wikang Filipino mulang Ingles; at
3. Nakadalo sa seminar o nabása ang aklat na Ortograpiyang Pambansa (2013) ng KWF.

Tuntunin sa paglahok

1. Magsumite ng sipi ng tatlo sa pinakamahusay na salin (nailimbag man o hindi) kasama ang orihinal na akdang isinalin; mga salin mulang Ingles tungong Filipino lamang ang tatanggapin para sa Batayang Antas
2. Sagután ang eksameng ibibigay ng KWF; at
3. Isalin ang dalawang (2) akdang napili ng KWF.
4. Magsumite ng curriculum vitae o biodata

Intermedyang antas

Tatalakayin dito ang mga estilo, lápit, at teorya na makatutulong sa tagasalin upang higit na maging mahusay ang kaniyang mga gawa.
Tulad sa Batayang Antas, magkakaroon din ng eksamen sa hulíng bahagi nitó at ang makapápasá ay mapapabilang sa opisyal na Registry ng Tagasalin ng KWF.
Gagawaran ang lahat ng dadalo ng Sertipiko ng Paglahok.

Mga maaaring lumahok

Kalipikado ang lahat ng mga nakapasá sa Batayang Antas, gayundin ang mga iimbitahing kinakakitahan ng angking kahusayan at karanasan sa pagsasalin.

Tuntunin sa paglahok

1. Magsumite ng sipi ng lahat ng salin (nailimbag man o hindi) kasama ang orihinal na akdang isinalin;
2. Magsalin ng sampung (10) tula at/o isang buong maikling kuwento na ibibigay ng KWF.

*Padadalhan ng email bilang kumpirmasyon para sa kanilang pagdalo ang mga makapápasá sa bawat antas.