Inaanyayahan ang lahat na lumahok sa Gawad KWF sa Sanaysay! Bukod sa titulong Mananaysay ng Taon 2018, may naghihintay na PHP30,000.00 sa magwawagi ng unang gantimpala sa taunang timpalak ng KWF.

Tuntunin

 1. Ang Gawad KWF sa Sanaysay ay bukás sa lahat maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang kaanak.
 2. Ang paksa ng sanaysay ay maaaring pagtalakay ng konsepto o resulta ng saliksik sa larang na agham-pangkalikasan, agham panlipunan, matematika, o mga katulad nito.
 3. Kailangang nasusulat sa Filipino ang lahok, orihinal, hindi pa nailalathala, at hindi rin salin mula sa ibang wika. Marapat na hindi ito magkukulang sa 15 pahina at hindi rin sosobra sa 30.
 4. Bilang saliksik, kailangang sumusunod ang paraan ng pagsulat nito sa mga tuntuning nakasaad sa KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat.
 5. Ang lahok ay kailangang may apat (4) na kopyang makinilyado o kompiyuterisado (Font-12, Arial), may dobleng espasyo, at may isang pulgadang palugit sa bawat gilid na nakaimprenta sa short bond paper na may laking 8 ½ x 11 pulgada.  Ang soft copy ng lahok ay kailangang ilagay sa isang compact disc (CD).
 6. Kinakailangang nagtataglay lamang ng sagisag-panulat (pen name) ang dokumento, soft copy man o nakaimprentang kopya.
 7. Kasama ng ipapasang lahok ay isang isang selyadong No. 10 envelope na naglalaman ng hiwalay na  pormularyo sa paglahok para sa buong detalye ng may-akda, dalawang retrato (2×2) ng kalahok, at maikling biodata.
 8. Ipadala ang lahat ng kahingian sa:

Gawad KWF sa Sanaysay 2018
Komisyon sa Wikang Filipino
2F Watson Bldg., 1610 JP Laurel St.,
San Miguel, Manila 1005

 1. Anumang pasiya ng Lupon ng Inampalan ay pinal at hindi na maipaghahabol. Lahat ng lahok, nanalo man o  natalo, ay hindi na ibabalik sa mga kalahok at angkin ng KWF ang karapatang mailathala ang mga nagwaging lahok nang walang royalty sa mga may-akda.
 2.  Ang gantimpala ay ang sumusunod: una, P30,000.00 at karangalang maging “Mananaysay ng Taon”; pangalawa, P20,000.00; pangatlo, P15,000.00.
 3. Hindi patatawarin ang sino mang mahuhuli nagplahiyo. Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

Hanggang 06 Hulyo 2018, 5:00 nh ang pagtanggap ng mga lahok. Hindi tatanggapin ang mga lahok na ipinasa sa email.

Para sa mga tanong, tumawag sa (02) 736- 2519 para sa karagdagang impormasyon.