Mga Tuntunin:

 1. Ang Sanaysay ng Taón ay taunang timpalak ng KWF na naglalayong himukin ang mga natatanging mananaysay ng bansa na ilahok ang kanilang mga akda.
 2. Bukás ang timpalak sa lahat, maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang kaanak.
 3. Ang paksa ng sanaysay ay pagtalakay sa saliksik hinggil sa kahalagahan at tungkulin ng wika sa paghubog ng kasaysayan ng Filipinas at kulturang Filipino.
 4. Kailangang nása wikang Filipino ang lahok, orihinal, hindi pa nailalathala, at hindi rin salin mula sa ibang wika. Marapat na hindi ito magkukulang sa 15 pahina at hindi rin sosobra sa 30 pahina.
 5. Bílang saliksik, kailangang sumusunod ang paraan ng pagsulat nitó sa mga tuntuning nakasaad sa KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat.
 6. Ang mga kailangang isumite ng kalahok ay ang sumusunod:
  • Portable Document Format (PDF) ng lahok na may format na Font-12, Arial, may dobleng espasyo, at may isang pulgadang palugit sa bawat gilid sa A4 page lay-out.
  • Kinakailangang magtataglay lámang ng sagisag-panulat (pen name) ang ipinadalang entri at walang kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok.
  • Notaryo na nagpapatunay na orihinal ang lahok (PDF)
  • Pormularyo sa paglahok  (PDF)
  • Curriculum vitae at/o bionote ng kalahok (may 2×2 retrato) at may maksimum na 2MB lamang ang file (PDF)
  • Government Issued ID (PDF). Para sa mga mag-aaral hanggang senior high school, pahihintulutan ang ID ng paaralan.

7. Ang pagsusumite ng lahok ay ipadadala sa pamamagitan ng email at pagrehistro on-line.

  • Ipadala ang: (1) Lahok; (2) Notaryadong Pagpapatunay na Orihinal ang Lahok; (3) Pormularyo ng Paglahok; (4) Curriculum Vitae/ at o Bionote; at (5) Government Issued ID sa [email protected]
  • Kapag natanggap ang ipinadalang lahok, makatatanggap ng link para sa online rehistrasyon na sasagutan ng kalahok.
  • Tanging lahok lamang na may kompletong dokumento ang isasali sa timpalak

8. Ang hulíng araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 15 Hulyo 2020, 5:00 nh.

9. Magpapadala ang KWF ng email ng kumpirmasyon sa lahok.

10. Ang mga gantimpala ay ang sumusunod:

  • Unang gantimpala: P20, 000.00 at karangalang maging “Mananaysay ng Taón”,  medalya, at plake;
  • Pangalawang gantimpala: P15,000.00 at sertipiko
  • Pangatlong gantimpala: P10,000.00 at sertipiko

11. Ang pasiya ng Lupon ng Inampalan ay pinal at hindi na mababago.

12. Hindi patatawarin ang sinumang mahuhúling nagplahiyo. Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

13. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa telepono blg. 0928-8441349 o mag-email sa [email protected].