Tuntunin sa Paglahok sa Ulirang Guro sa Filipino 2020

1. Bukás ang timpalak sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang wikang Filipino bilang midyum ng pagtuturo sa anumang asignatura o disiplina, mula elementarya hanggang tersiyarya, maging sa mga Direktor ng Sentro ng Wika at Kultura (SWK), maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang mga kaanak hanggang ikalawang digri (degree).

2. Bukod sa indibidwal na aplikasyon, maaaring magpadala ng nominasyon ang mga Tagapamanihala ng Paaralan, Prinsipal, at Pangulo ng kolehiyo/unibersidad.

3. Ang mga aplikante ay kinakailangang magtaglay ng sumusunod na katangian:

a. May hawak na kaukulang lisensiya (LET para sa nasa antas sekundarya at elementarya, masterado o yunit sa MA para sa kolehiyo), full-time at may permanenteng istatus.

b. Nakapaglingkod nang lima (5) o higit pang taon bílang gurong nagtuturo gamit ang Filipino at kasalukuyang nagtuturo sa anumang antas ng edukasyon at may antas ng kahusayan (performance rating) na hindi bababa sa Very Satisfactory sa buong panahon ng paglilingkod.

c. May makabuluhang ambag sa mga saliksik pangwika at pangkultura ng rehiyon. (Bibigyan ng malaking puntos ang mga nagawang saliksik lalo na sa agham at ibang disiplina na gumagamit ng Filipino).

d. Nakapag-ambag sa pagpapalaganap at promosyon ng wikang Filipino at/o mga wikang katutubo at kultura sa larangan ng pagtuturo sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng publikasyon, seminar, pagsasanay, palihan, at iba pang katulad na gawain. (Bibigyan ng karagdagang puntos ang paggamit ng wikang katutubo).

e. Nanguna sa pagpapahalaga sa pamánang pangwika at pangkultura ng Filipinas kaagapay ng pagtataguyod at pagpapaunlad sa wikang Filipino.

f. Nanguna sa paggamit at pagpapalaganap ng Ortograpiyang Pambansa. (Minamarkahan batay sa paggamit ng Ortograpiyang Pambansa sa pagsulat ng korespondensiya opisyal, saliksik, artikulo, aklat, liham, at iba pang aktuwal na dokumentong ipadadala sa KWF.)

g. Nakatanggap ng parangal at/o iba pang gawad kaugnay sa kaniyang propesyon (opsiyonal).

4. Para sa paunang pagpili (preliminary judging):

4.1 Maaaring magpása ang paaralan/dibisyon ng higit sa isang nominasyon. Ang bawat nominado at aplikante ay kailangang magsumite ng sumusunod.

a. Pormularyo ng aplikasyon; at
b. Komprehensibong Curriculum Vitae.

Para sa DepEd Advisory, pormularyo ng aplikasyon at template ng curriculum vitae, i-click ang pormularyo, template ng CV. at DepED Advisory 040 s.2020

4.2 Para sa mga gurong nais lumahok sa Gawad Ulirang Guro sa Filipino 2020, maaari ninyong ipadala ang aplikasyon at curriculum vitae na naka-PDF format, at iba pang dokumento sa kwf.ulirang.guro@gmail.com hanggang 1 Hunyo 2020.

Maaaari ring ipadala sa pamamagitan ng koreo sa tangapan ng KWF sa:

Lupon sa Ulirang Guro 2020
Komisyon sa Wikang Filipino
Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
1005 San Miguel, Maynila

o sa pinakamalapit na Sentro ng Wika at Kultura (SWK) sa inyong lugar.

5. Ang mapipili sa pre-judging na susulatan ng KWF ay kailangang magsumite sa o bago ang 3 Hulyo 2020 ng sumusunod:

5.1. Rekomendasyon mula sa immediate superior ng kaniyang paaralan na naglalahad ng sumusunod:

a. Katunayan ng kagalingan bílang guro sa Filipino o guro na gumagamit ng Filipino sa kaniyang pagtuturo na may makabansa at makataong kamalayan.

b. Katunayan ng No Pending Case at naakusahan at napatunayang nagkasala sa anumang kasong administratibo, sibil, o kriminal.

5.2 Kopya ng isang taóng Performance Rating na hindi bababà sa Very Satisfactory (VS).

5.3 Folio ng natanggap na gawad/pagkilala, kopya ng mga pananaliksik, publikasyon (aklat, journal, pahayagang pangkampus, atbp.) mga naisagawang seminar o palihan, mga nadaluhang seminar o palihan, at iba pang proyektong may kaugnayan sa wika at kultura.

5.4 Kung nagtuturo ng ibang asignatura o disiplina, ilakip ang mga patunay na nakapagtuturo gamit ang Filipino. Hal. modyul, banghay-aralin, silabus, pagsusulit, at iba pang kagamitang pampagtuturo nasusulat sa wikang Filipino.

5.5. Kung sa KWF isusumite ang lahok, kailangang magsumite ng hard file copy ng mga dokumento at soft copy na nasa CD. Ipadala sa adres na nakalagay sa itaas.

5.6. Kung sa tanggapan ng Sentro ng Wika at Kultura (SWK) ipadadala ang lahok, kailangang magsumite ng dalawang (2) hard copy file at soft copy file na nasa isang CD. Maiiwan ang isang kopya ng hard copy file sa tanggapan ng SWK.

6. Isasama sa mga nominado ang mga nominasyon noong nakaraang taon (2019) na mag-a-update ng kanilang mga dokumento. Ngunit kung walang idadagdag sa mga dokumentong naipasa noong nakaraang taon, hindi na ito isasama.

7. Hinihikayat na muling magsumite ng mga lahok ang mga sumali noong taong 2014, 2015, at 2016, 2017, 2018, at 2019 sa gawad na ito maliban sa mga nanalo na.

8. Makatatanggap ng prestihiyosong medalyon at katibayan ng pagkilala ang mga mapipiling Ulirang Guro sa Filipino.

9. Ang pasiya ng inampalan ay pinal at hindi na mababago. Lahat ng isinumiteng lahok, nanalo man o natalo, ay hindi na ibabalik ng KWF.

10. Para sa karagdagang tanong at detalye, mangyaring makipag-ugnayan sa telepono blg. (02) 8243-9855, 0998-361 4773 at 0927-984 9579.

Pamantayan sa Pagpili ng Ulirang Guro sa Filipino

1. Edukasyon, Karangalan, at Antas ng Kahusayan (30%)

A. Konsistent ang mataas na antas ng kahusayan (Performance rating).
B. Nagtamo ng karangalang akademiko o katulad na mga pagkilala.
C. May propesyonal na pag-unlad (professional growth).

2. Pananaliksik (40%)

A. May mga pananaliksik kaugnay sa wika, panitikan, at kultura ng lokal na pamayanan o ng Filipinas.
B. May pananaliksik kaugnay sa mapagbagong estratehiya/pamamaraan/dulog sa pagtuturo.
C. Aktibo sa gawaing ko-kurikular gaya ng publikasyon/produksiyon ng mga kagamitang pampagtuturo.
D. May nalikhang mga epektibong materyal pampagtuturo na ginagamit ng guro, at kung maaari, mga kapuwa-guro.

3. Ekstensiyon (30%)

A. Aktibong nakikilahok sa mga pagsasanay pangwika at pangkultura
B. Aktibo sa mga samahang pangwika, kultural, o pampagtuturo.
C. Aktibong nakikilahok at nangunguna sa mga gawaing kultural at pangwika sa komunidad.
D. Nagtamo ng karangalang pangkomunidad kaugnay ng serbisyong kultural at/o pangwika.

Kabuoan: 100%