1

SALI(N) NA, POE!

SALI(N) NA, POE!

Ang Sali(n) Na, Poe! ay isang timpalak sa pagsasalin sa Filipino ng mahahalagang tekstong pampanitikan na naglalayong hikayatin ang mga kabataan na lumahok sa gawaing pagsasalin. Para sa taóng 2017, ang tekstong isasalin ay ang mga piling tula ni Edgar Allan Poe.

Ito ay bukas sa lahat ng kabataang nása edad 12–17. Ang mga lalahok ay maaaring mag-aaral o out-of-school youth na naninirahan sa Filipinas

  1. Ang Sali(n) Na, Poe! ay bukás sa lahat ng kabataang nasa edad 12–17 maliban sa mga kaanak ng mga empleado ng KWF. Ang akdang isasalin ay alinman sa tulang pinili ng KWF na mada-download sa www.kwf.gov.ph. Isang tula lamang ang isasalin.
  2. Mulang Ingles tungong Filipino ang gagawing pagsasalin. Ang salin ay kailangang orihinal na likha ng kalahok, at hindi pa nalalathala sa alinmang publikasyon o nagwagi sa alinmang timpalak bago ang 17 Marso 2017. Hindi patatawarin ang sinumang nahuli at napatunayang nagkasala sa pangongopya. Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok nito sa timpalak at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.
  3. Isa (1) lamang entri ng salin ang maaaring isumite. Ang bawat lahok ay kinakailangang nasa anyong PDF, gagamit ng font na Arial na may laking 12 pt, doble espasyo sa 8 ½” x 11” na bond paper na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas at ibaba at sa magkabilang tabi.
  4. Ang sumusunod na mga dokumento ay kailangang nakalagay sa isang selyadong long brown envelope: (1) tatlong hard copy ng lahok; (2) isang CD na naglalaman ng digital na kopya ng entri; (3) pormularyo sa paglahok (mada-download sa KWF website o KWF facebook); (4) pormularyo sa pahintulot ng magulang; at (5) sertipikasyon mula sa prinsipal ng paaralan para sa mga mag-aaral o sertipikasyon mula sa punong barangay para sa mga out of school youth. Tanging ang pamagat lamang ng lahok isusulat o ilalagay sa envelope. Ipadadala ang naturang dokumento sa:

Lupon sa Sali(n) Na, Poe!
2F Gusali Watson, 1610 Kalye J. P. Laurel
Malacañang Complex, San Miguel
Lungsod Maynila

Maaari ring ipadala ang mga lahok sa email ng KWF sa komisyonsawika@gmail.com.

5. Ang mga lahok ay kinakailangang matanggap ng KWF bago o sa 17 Marso 2017, 5nh.

6. Ang mga magwawagi ay tatanggap ng medalya mula sa KWF at ng sumusunod na gantimpalang salapi:

 

7. Anumang pasiya ng Lupon ng Inampalan ay pangwakas at hindi na mababago. Ang lahat ng lahok, nanalo man o natalo, ay hindi na ibabalik sa mga kalahok at angkin ng KWF at ng ka-tagapagtaguyod nitó ang unang opsiyon na mailathala ang mga nagwaging lahok nang walang royalti sa may-akda.

Unang gantimpala: PHP5,000.00
Ikalawang gantimpala: PHP3,500.00
Ikatlong gantimpala: PHP1,500.00

8. Para sa mga tanong, sumulat sa komisyonsawika@gmail.como komfil@kwf.gov.ph o tumawag sa (02) 736-2519. Maaaring bisitahin rin ang kwf.gov.ph para sa karagdagang impormasyon. (KWF)
Si Heneral Luna bílang manunulat sa Kapihang Wika ng KWF

Hindi lámang mahusay sa larangan ng digmaan at estratehiya si Heneral Antonio Luna, isa rin siyang matinik na manunulat. Ibinahagi ito sa Kapihang Wika ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) noong 30 Setyembre 2015, sa lobby ng Pambansang Komisyon para sa Sining at mga Kultura (NCCA), Lungsod Maynila.

Tampok sa Kapihan ang panayam na Ang Heneral Bílang Manunulat ni John Ray Ramos, isang historyador, na nagtanghal sa talas at lawas ng panulat ni Luna na gumamit ng sagisag-panulat na Taga-Ilog sa pahayagang La Solidaridad.

Isa sa mga pinakatanyag na akda ni Luna ay ang Impresiones, isang kalipunan ng mga satirikong obserbasyon, tala sa paglalakbay, at puna sa mga gawi ng Español. Nailathala ito noong 1891 habang nása España siya kasama ang mga Propagandista. Tagapagtatag din siya ng La Independencia na lumabas noong Digmaang Filipino-Americano.

Matapos ang panayam, ipinakilala ang timpalak sa pagsasalin ng Impresiones, ang Sali(n) Na! Luna 2016. Bahagi ito ng mithiin ng KWF na maisalin ang mga pinakamahahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura, at/o pangkasaysayan ng bansa tungo sa layuning makalikha ng repositoryo at lawas ng mga opisyal at mapagtitiwalaang salin sa Filipino ng mga naturang akda.

Ang pagsasagawa ng timpalak sa pagsasalin ng akda ni Luna ay pakikiisa rin sa pagdiriwang ng kaniyang ika-150 anibersaryo ng kapanganakan sa 29 Oktubre 2016.

Ang pinakamahusay na magsasalin ng Impresiones ay tatanggap ng PHP50,000.00 at may karapatang mailimbag sa ilalim ng Aklat ng Bayan ng KWF. 31 Mayo 2016 ang hulíng araw ng pagpasa. Maaaring maidownload ang kopya ng Impresiones at makakuha ng iba pang detalye sa kwf.gov.ph.