Dumalo ang higit 30 kasapi ng midya upang pag-usapan ang mga napapanahong isyu sa wikang Filipino gaya ng estandardisasyon at kultibasyon, pati ang isinasagawang mapa ng mga wika sa Filipinas ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) noong 30 Setyembre 2014, Bulwagang Romualdez, Gusaling Watson, Maynila.

Tinalakay ng Tagapangulo ng KWF at Pambansang Alagad ng Sining Virgilio S. Almario ang mga hakbangin ng KWF tungo sa language planning at ang halaga ng midya sa pagpapakalat ng wastong paggamit ng Filipino.

Nagpakita si Almario ng mga mabubuting halimbawa ng paggamit ng Filipino na matatagpuan sa iba’t ibang midyum sa kasalukuyan. Iminungkahi rin niya ang pagsangguni ng midya sa KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat at Ortograpiyang Pambansa.

Sumunod na nag-ulat hinggil sa Atlas Filipinas si Dr. Purificacion G. Delima, Full-time Komisyoner para sa Programa at Proyekto at kinatawan ng wikang Ilokano. Maituturing na napapanahon ang binubuong Atlas Filipinas na magsisilbing panlingguwistikang mapa ng mga wika sa buong Filipinas.

Isinasagawa ng KWF ang buwanang Kapihang Wika upang maipagtuloy ang pakikipag-ugnayan at pagpapaalam sa midya sa mga gawaing pangwika at kultura ng ahensiya.