Ang Ulirang Guro sa Filipino ang taunang gawad na ibinibigay ng Komisyon sa Wikang Filipino sa mga pilî at karapat-dapat na guro sa Filipino sa kahit anong antas ng edukasyon sa bawat rehiyon.

Ulirang guro 2015_4

PORMULARYO PARA SA ULIRANG GURO SA FILIPINO