Abéllen

Pangalan ng Wika Abéllen
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Abenlen, Aburlin,Ayta Abéllen
Pangkat na gumagamit ng wika Ayta Abéllen
Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib
Klasipikasyon Central Luzon, Sambalic
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 7,505 (NCIP Tarlac 2014)
Lokasyon San Jose, San Clemente, Mayantoc, Camiling, at Lungsod Tarlac sa Tarlac
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;