Pangalan ng Wika Alta Kabulowan
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Kabulowen
Pangkat na gumagamit ng wika Alta Kabulowan
Sigla ng Wika Matinding Nanganganib
Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran, Alta
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 327 pamilya sa Gabaldon at Gen. Tinio, Nueva Ecija ( KWF 2016) 782  (NSO 2010 R-III) 
Lokasyon General Tinio at Gabaldon, sa Nueva Ecija; Doña Remedios Trinidad, Bulacan
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;