Pangalan ng Wika Pahanan Agta  
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Pahanan Agta 
Sigla ng Wika Di-ligtas
Klasipikasyon Northern Luzon, Northern Cordilleran, Northeastern Luzon
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 1,500 (KWF LEF 2018)
Lokasyon Palanan
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;