Pangalan ng Wika Porohanon
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Porohanon
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippines, Central Philippine, Bisayan, Central, Peripheral
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon Walang tiyak na bilang ng nagsasalita (33,357 populasyon ng isla ng Poro, Cebu   NSO 2010)
Lokasyon Poro, Cebu
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;