Pangalan ng Wika Rinkonada
Iba pang tawag sa wika (alternate names) Bicol Rinconada
Pangkat na gumagamit ng wika Bikolano
Sigla ng Wika Ligtas
Klasipikasyon Greater Central Philippines, Central Philippine, Bikol, Inland
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 406,969 ang kabuuang bilabg bg populasyon ng mga bayan sa Rinconada (NSO 2015)
Lokasyon Baao, Balatan, Bato, Bula, Nabua, at Lungsod Iriga sa Camarines Sur
Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;