Pangalan ng Wika Arta
Iba pang tawag sa wika (alternate names)
Pangkat na gumagamit ng wika Arta
Sigla ng Wika Malubhang nanganganib
Klasipikasyon Northern Luzon
Mga kilalang wikain (dialects)
Populasyon 11 (KWF 2015)
Lokasyon Nagtipunan, Quirino
Sistema ng Pagsulat
Iba pang talâ

ARMM; CAR; CARAGA; NCR; NIR; Rehiyon I; Rehiyon II; Rehiyon III; Rehiyon IV-A; Rehiyon IV-B; Rehiyon V; Rehiyon VI; Rehiyon VII; Rehiyon VIII; Rehiyon IX; Rehiyon X; Rehiyon XI; Rehiyon XII;